Human Resources Administration311Search all NYC.gov websites

Polish

Ważne informacje na temat COVID-19

Aktualności dotyczące świadczeń:
10 maja 2022

 • FHEPS: W związku ze zmianą prawa stanowego, podpisaną niedawno przez gubernatora, począwszy od 16 lutego 2022 r. Wydział Zasobów Ludzkich (Human Resources Administration, HRA) podwyższy standardy płatności dodatku na rzecz przeciwdziałania bezdomności rodzin i eksmisjom (Family Homelessness and Eviction Prevention Supplement, FHEPS). Odwiedź naszą stronę FHEPS, aby uzyskać więcej informacji i pobrać odpowiednie formularze.
 • Prosimy o wizyty w biurze HRA tylko w przypadku, gdy spraw nie można załatwić za pośrednictwem ACCESS HRAlub telefonicznie za pośrednictwem infolinii HRA pod numerem 718-557-1399. Więcej informacji można uzyskać na stronie Lokalizacje biur HRA.
 • Wszystkie osoby, które złożyły wniosek w programie pomocy pieniężnej (Cash Assistance) oraz programie dodatkowej pomocy żywnościowej (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) i zostały przyjęte, otrzymają pocztą kartę EBT (Electronic Benefits Transfer). Jeżeli karta EBT jeszcze do Ciebie nie dotarła, możesz udać się do Brooklyn OTC (Over the Counter) po stałą kartę lub do jednego z siedmiu otwartych ośrodków po kartę tymczasową, która uprawnia do korzystania ze wszystkich świadczeń do czasu otrzymania karty EBT.
  Wyświetl listę lokalizacji
 • Nowość:Począwszy od 31 grudnia 2021 r. przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (dostawcy energii elektrycznej, oleju/gazu do ogrzewania) mogą rozpocząć wysyłanie zawiadomień o odcięciu mediów osobom zalegającym z płatnościami, chyba że stan wyjątkowy zostanie zniesiony wcześniej, a w przypadku osób, których sytuacja finansowa uległa zmianie w związku z sytuacją kryzysową – przez okres 180 dni po tym terminie. Osoby, które otrzymają zawiadomienie w sprawie odcięcia dostaw mediów, mogą skorzystać z pomocy. Istnieje możliwość ubiegania się za pośrednictwem ACCESS HRAjednorazowy zasiłek na pomoc w nagłych wypadkach (zwany również programem jednorazowej pomocy one-shot deal), który pomoże pokryć wydatki na media.
 • Nowość:O godzinie 22:00 dnia 11 stycznia 2022 r. portal do składania wniosków w programie pomocy w sytuacjach kryzysowych przy wynajmie mieszkań (Emergency Rental Assistance Program, ERAP) został ponownie otwarty i przyjmuje nowe wnioski. Pomoc w ramach programu ERAP zapewnia ochronę na czas rozpatrywania wniosku przez władze państwowe. Wnioski można składać na stronie http://www.otda.ny.gov/erap, pod numerem 1-844-NY1-RENT (1-844-691-7368) lub za pośrednictwem wymienionych niżej organizacji społecznych. Złożenie wniosku do ERAP na czas rozpatrywania wniosku o pomoc w wynajmie jest nieobowiązkowe. Więcej informacji na temat ERAP można uzyskać, dzwoniąc pod numer: 1-844-NY1-RENT (1-844-691-7368) lub klikając: ERAP – najczęściej zadawane pytania.
 • Złóż wniosek o pomoc pieniężną lub jednorazową pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem ACCESS HRA. Pracownik HRA skontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Mieszkańcy Nowego Jorku mogą korzystać z ACCESS HRA onlinelub pobrać aplikację ACCESS HRA, aby zobaczyć informacje na temat swojej sprawy, złożyć wniosek o specjalne dotacje itp.
 • Wnioski SNAP można składać online pod adresem gov/accesshralub za pośrednictwem aplikacji mobilnej ACCESS HRA. Rozmowa może nie być konieczna. HRA nawiąże kontakt, jeśli potrzebne będą dodatkowe informacje. Należy pamiętać o przesłaniu jak największej liczby dokumentów w aplikacji ACCESS HRA Mobile.
 • Nowość: Osoby pobierające świadczenia w ramach programu SNAP, które straciły pracę lub których dochody uległy zmianie, powinny zgłosić zmianę za pośrednictwem ACCESS HRA. Nie ma potrzeby składania nowego wniosku. Zmianę należy potwierdzić poprzez złożenie odpowiednich dokumentów.
 • Wniosek do programu SNAP lub pomocy pieniężnej można również przesłać pocztą. Wnioski do programu pomocy pieniężnej należy przesyłać do otwartego centrum pracy w swojej dzielnicy. Wnioski o świadczenia w ramach programu SNAP prosimy wysłać na adres:

  HRA/Family Independence Administration
  Supplemental Nutrition Assistance Program
  Mail Application Referral Unit
  Box 29197
  Brooklyn, NY 11201-9956

 

Informacje dotyczące usług

Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych

Osoby, które potrzebują pilnej pomocy dla siebie lub swojej rodziny, prosimy o skorzystanie z poniższych informacji.

W nagłych wypadkach zadzwoń pod numer 911.

W przypadku pilnych potrzeb w zakresie żywności zadzwoń na infolinię programu żywnościowego dla osób w trudnej sytuacji życiowej (Emergency FoodLine) pod numer 1-866-888-8777.

W sprawie tymczasowego zakwaterowania zadzwoń pod numer 311 lub odwiedź jedną z placówek.

W sprawie uzyskania schronienia zadzwoń pod numer 311 lub odwiedź placówkę.

Aby uzyskać pomoc w zakresie zdrowia psychicznego lub uzależnień, zadzwoń pod numer 800-543-3638.

Aby uzyskać pomoc w przypadku przemocy domowej, zadzwoń na infolinię ds. przemocy domowej pod numer 800-621-4673 lub skontaktuj się z ośrodkiem sprawiedliwości dla rodzin (Family Justice Center).

Ważne informacje na temat potwierdzenia uprawnień

 • Potwierdzenie uprawnień:W przypadku otrzymania zawiadomienia o odnowieniu uprawnień do programu pomocy pieniężnej lub SNAP pocztą zwykłą lub w ACCESS HRA należy dokonać odnowienia uprawnień – w przeciwnym razie świadczenia zostaną wstrzymane. Dokumenty do odnowienia uprawnień można przesłać za pośrednictwem ACCESS HRA, faksem, pocztą lub korzystając ze skrzynki podawczej w czynnych centrach. Należy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu. Można go sprawdzić i zaktualizować na stronie ACCESS HRA lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej ACCESS HRAZobacz, jak dokonać odnowienia uprawnień i przesłać dokumenty potwierdzające.
 • Sześciomiesięczna korespondencja w sprawie pomocy pieniężnej / raport okresowy SNAP: Począwszy od kwietnia 2022 roku wszystkie gospodarstwa domowe korzystające z pomocy pieniężnej i SNAP, które mają odesłać sześciomiesięczną korespondencję w sprawie pomocy pieniężnej lub raport okresowy SNAP, muszą spełnić ten obowiązek, aby nadal otrzymywać świadczenia. Sprawy gospodarstw domowych, które nie odesłały swojej korespondencji / swojego raportu w styczniu, lutym lub marcu 2022 roku, nie zostały zamknięte z powodu nieodesłania takiej korespondencji / takiego raportu.

Usługi prawne dla najemców zagrożonych eksmisją – ustawa NYC o prawie do adwokata (Right-to-Counsel Law, RTC)

Czy obawiasz się eksmisji sądowej? Zgodnie z nowojorską ustawą o prawie do adwokata (RTC), Biuro Sprawiedliwości Obywatelskiej (Office of Civil Justice, OCJ) DSS/HRA zapewnia najemcom, którym grozi eksmisja w Sądzie ds. Mieszkaniowych lub w postępowaniu administracyjnym NYCHA, dostęp do bezpłatnej reprezentacji prawnej i porad udzielanych przez organizacje non profit świadczące usługi prawne w pięciu dzielnicach. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw jako najemcy, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące umowy najmu lub postępowania w przypadku zaległości w czynszu, zadzwoń pod numer 311 i zapytaj o infolinię dla najemców (Tenant Helpline).

Informacje dotyczące pomocy medycznej

Program pomocy medycznej HRA pomaga uprawnionym mieszkańcom Nowego Jorku zapisać się do programów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, takich jak Medicaid. Podczas pandemii COVID-19 wnioski należy przesyłać faksem pod numer 917-639-0732. Mieszkańcy Nowego Jorku mogą również poprosić o pomoc w wypełnieniu wniosku na infolinii HRA Medicaid pod numerem 1-888-692-6116. Więcej informacji na stronie programu pomocy zdrowotnej HRA.

Udogodnienia w związku z pandemią COVID-19

Nowe wnioski

Klienci mogą złożyć oświadczenie dotyczące wszystkich elementów kwalifikowalności z wyjątkiem statusu imigracyjnego i tożsamości, jeżeli dokument imigracyjny nie potwierdza jednocześnie tożsamości. Mimo wszystko należy złożyć kopie dokumentów potwierdzających status imigracyjny / tożsamość. Nie należy przesyłać oryginalnych dokumentów. Jeśli klienci nie są w stanie złożyć tej dokumentacji ze względu na pandemię COVID-19, nadal należy złożyć wniosek. Dokumenty będzie można złożyć w późniejszym terminie. Klienci, których status obywatelstwa nie został zweryfikowany przez źródła danych, będą mieli również możliwość dostarczenia dokumentów w późniejszym terminie.

Nie ma potrzeby dostarczania dowodu złożenia wniosku o Medicare; wymóg ten jest zniesiony na czas trwania pandemii COVID-19.

Odnowienie

Ze względu na pandemię COVID-19 sprawy Medicaid, których autoryzacja zakończyła się w okresie od marca 2020 r. do grudnia 2020 r. oraz od stycznia 2021 r. do sierpnia 2022 r., zostaną automatycznie przedłużone. Każda sprawa, która została zamknięta z powodu braku odnowienia lub niedostarczenia dokumentacji podczas pandemii COVID-19, zostanie ponownie otwarta z przywróceniem ochrony, aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia. Sprawy dotyczące nadmiernych środków zostaną przedłużone o 6 miesięcy. Sprawy dotyczące nadwyżki dochodu zostaną przedłużone o 6 miesięcy. Poniżej znajdują się informacje na temat ubezpieczenia w sprawach dotyczących nadwyżki.

Przedłużenie ważności odnosi się do wszystkich spraw dotyczących odnowienia, obejmujących biuro odnowienia pocztą (Office of Mail Renewal), plan opieki długoterminowej zarządzany przez Medicaid (Managed Long-Term Care, MLTC), uprawnienia do pobytu w domu opieki (Nursing Home Eligibility), program oszczędnościowy Medicare (Medicare Savings Program), uprawnienia do
6-miesięcznego przedłużonego okresu karencji w przypadku utraty zatrudnienia (Medicaid Buy-In for Working People with Disabilities, MBI-WPD), beneficjentów programu Stenson, którzy utracą dochód z ubezpieczenia społecznego (Supplemental Security Income, SSI) oraz beneficjentówprogramu Rosenberg, którzy utracą uprawnienia do otrzymywania pomocy pieniężnej.

Nadwyżka

Jeżeli nie ma możliwości wniesienia opłaty z powodu problemów zdrowotnych związanych z COVID-19, takich jak kwarantanna lub hospitalizacja, można złożyć oświadczenie, że posiada się pieniądze lub rachunki na pokrycie nadwyżki, ale nie można ich przedłożyć z powodu COVID-19. W tym celu należy zadzwonić na infolinię ds. nadwyżek pod numer 929-221-0835.

 • Imię i nazwisko
 • Numer identyfikacyjny klienta (Client Identification Number, CIN)
 • Numer telefonu
 • Oświadczenie dotyczące problemów zdrowotnych związanych z COVID-19 – np. kwarantanna lub pobyt w szpitalu.
 • W przypadku przesłania rachunku należy podać nazwę świadczeniodawcy, datę wykonania usługi i kwotę.
 • W przypadku przesłania płatności należy wskazać kwotę. Prosimy o niepodawanie danych z kart kredytowych w wiadomości głosowej.
 • Oddzwaniamy wyłącznie wtedy, gdy potrzebujemy dodatkowych informacji.
 • Jeżeli podano wymagane informacje, ubezpieczenie zostanie przedłużone o 6miesięcy.

Zasiłek pogrzebowy

Aby zaradzić bezprecedensowym skutkom pandemii COVID-19, DSS/HRA stosuje zasady nadzwyczajne:

 • Zwiększenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 900 USD do 1700 USD i zwiększenie limitu kosztów pogrzebowych z 1700 USD do 3400 USD.
 • Przedłużenie okresu składania wniosków do 120 dni od daty śmierci.

Wnioski, które wpłynęły od dnia 12 marca 2020 r. włącznie, zostaną uwzględnione przy przyznawaniu zwiększonego zasiłku pogrzebowego. Rozpatrzone zostaną wszystkie przesłane wnioski niezależnie do statusu imigracyjnego.

Rozszerzone uprawnienia do programu SNAP dla studentów szkół wyższych podczas pandemii COVID-19

Podczas pandemii COVID-19 w programie SNAP obowiązują nowe zasady, które umożliwią objęcie nim większej liczby studentów szkół wyższych.

 • Studenci szkół wyższych uprawnieni do udziału w stanowych lub federalnych programach pracy i studiów, niezależnie od tego, czy są zatrudnieni, czy uczestniczą w programach pracy i studiów, mogą się kwalifikować do SNAP.
 • Jeżeli przewidywana kwota pomocy na rzecz rodziny (Expected Family Contribution, EFC*) wynosi 0 USD i spełniono inne wymogi, student jest uprawniony do udziału w programie SNAP.

* Kwotę EFC można znaleźć w raporcie dotyczącym pomocy dla studentów (Student Aid Report). Oblicza się ją na podstawie informacji podanych w darmowym wniosku o pomoc federalną dla studentów (Free Application for Federal Student Aid, FAFSA).

Nowe zasady uprawnień do programu SNAP będą obowiązywać przez miesiąc od oficjalnej daty zakończenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego związanego z pandemią COVID-19. Osoby, którym uda się uzyskać świadczenia dzięki nowym zasadom, będą je otrzymywać do czasu następnego potwierdzenia uprawnień, nawet jeżeli stan zagrożenia zdrowia publicznego zakończy się wcześniej.

Więcej ważnych informacji


Polski

Urząd Zasobów Ludzkich (Human Resources Administration, HRA) pomaga ponad 3 milionom mieszkańców Nowego Jorku. HRA zapewnia bezpłatne bezpłatne usługi tłumaczeniowe w ponad 200 językach w centrach pomocy oraz telefonicznie, a także udostępnia dokumenty w różnych językach. Wiele usług HRA jest dostępnych bez względu na status imigracyjny, a rodzice, którzy nie kwalifikują się do korzystania z naszych usług, mogą ubiegać się w imieniu swoich dzieci.

Dla ubiegających się o świadczenia

Uprawnione osoby i rodziny mogą ubiegać się o świadczenia w naszych centrach pracy.

SNAP (Pomoc żywnościowa)

Program dodatkowej pomocy żywnościowej (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), wcześniej zwany kartkami żywnościowymi, zapewnia wsparcie żywnościowe dla nowojorczyków o niskich dochodach.

Biuro Usług Alimentacyjnych na Rzecz Dzieci (Child Support Services)

Biuro Świadczeń Alimentacyjnych na Rzecz Dzieci (Office of Child Support Services, OCSS) zapewnia usługi dla rodziców i opiekunów, bez względu na wysokość dochodu i status imigracyjny.

Każda matka, ojciec lub opiekun, który troszczy się o dziecko, może udać się do biura OCSS w dowolnym sądzie rodzinnym, aby ubiegać się o świadczenia alimentacyjne.

Program wsparcia dla dzieci oferuje także szereg cennych usług dla rodziców niesprawujących opieki.

Aby uzyskać pomoc osobiście, proszę odwiedzić biura OCSS w sądach rodzinnych lub centrum obsługi klienta OCSS pod adresem 151 West Broadway na dolnym Manhattanie.

Opieka zdrowotna

Możesz ubiegać się o ubezpieczenie Medicaid za pośrednictwem HRA, jeśli masz 65 lat lub więcej, jesteś niepełnosprawny(a) lub masz upośledzenie wzroku, masz ubezpieczenie Medicare i nie jesteś rodzicem lub opiekunem nieletnich dzieci. Jeśli dowolna z tych kategorii dotyczy Ciebie, zadzwoń na infolinię HRA pod numer 888-692-6116 lub odwiedź jedno z naszych Biur programu pomocy medycznej. Jeśli chcesz, aby ktoś pomógł Ci ubiegać się lub odnowić ubezpieczenie Medicaid, lub chcesz uzyskać pomoc w opłaceniu kosztów Medicare, zadzwoń pod numer 347-396-4705, aby umówić się na spotkanie z odpowiednią osobą. W przypadku wszystkich innych ubezpieczeń zdrowotnych odwiedź biuro NY State of Health.

Usługi opieki domowej

Program usług opieki domowej Medicaid zapewnia dostęp do długoterminowych programów opieki, pomagających uprawnionym osobom starszym lub niepełnosprawnym pozostać bezpiecznie w domu, a nie w domu opieki.Programy opieki długoterminowej zarządzane przez opiekę medyczną oferują opiekę domową i inne usługi, ale wszystkie wymagają posiadania uprawnień do korzystania z Medicaid.

Biuro Specjalnych Usług HRA nadzoruje Program usług opieki domowej (Home Care Services Program, HCSP). Program usług opieki domowej HRA określa uprawnienia do korzystania z Medicaid dla wszystkich klientów programu opieki długoterminowej Medicaid Long Term Care. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń na infolinię pod numerem 718-557-1399 lub poszukaj informacji na stronie internetowej programu opieki domowej HRA Long Term Care lub odwiedź lokalne biuro opieki domowej CASA.

Usługi dla chorych na HIV/AIDS

Misją Biura Usług dot. HIV/AIDS (HIV/AIDS Services Administration’s, HASA) jest zapewnienie dostępu do podstawowych świadczeń i usług socjalnych, w tym zarządzania konkretnymi przypadkami, dla uprawnionych osób żyjących z AIDS lub HIV i ich rodzin. Niektóre usługi HASA są dostępne bez względu na status imigracyjny.

Instytut ds. AIDS Wydziału Zdrowia Stanu Nowy Jork (New York State Department of Health’s AIDS Institute, AI) w czerwcu 2016 r. zmienił definicję określającą kwalifikacje do opieki i leczenia HIV. Zgodnie z tą rozszerzoną definicją, Urząd Zasobów Ludzkich (Human Resources Administration, HRA) w Nowym Jorku — za pośrednictwem Biura Usług dot. HIV/AIDS (HASA) — od 29 sierpnia 2016 r. zapewnia ulepszoną pomoc i usługi dla wszystkich kwalifikujących się finansowo mieszkańców Nowego Jorku żyjących z HIV.

Usługi ochrony dla osób dorosłych

Biuro usług ochrony dla osób dorosłych zapewnia usługi i wsparcie dla osób dorosłych upośledzonych fizycznie i/lub psychicznie, które mogą zrobić sobie krzywdę. Status obywatela/imigranta nie jest wymagany w celu zakwalifikowania się na poszczególne usługi.

 • Aby skierować klienta do APS, zadzwoń na linię skierowań centralnego oddziału przyjęć APS pod numerem 212-630-1853 lub w dowolnym momencie wypełnij wniosek internetowy, klikając łącze: Skieruj osobę APS przez Internet.

Przeciwdziałanie bezdomności

Urząd zapobiegania bezdomności (Homelessness Prevention Administration) współpracuje z Wydziałem Usług dla Osób Bezdomnych miasta Nowy Jork (Department of Homeless Services, DHS) , Zarządem ds. Mieszkaniowych (NYC Housing Authority) oraz wieloma innymi organizacjami i agencjami miejskimi, aby zapobiegać bezdomności i pomagać rodzinom i osobom potrzebującym w utrzymywaniu stabilnych, niedrogich mieszkań w obrębie swoich społeczności.

 • W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tych usług zadzwoń na infolinię pod numerem 718-557-1399.

Homebase

Homebase pomoże opracować spersonalizowany plan przezwyciężenia kryzysu mieszkaniowego i możliwości pozostania we własnym domu. Do usług Homebase uprawnione są osoby, które:

 • Są zagrożone objęciem systemem schronisk miasta Nowy Jork
 • Osiągają niski dochód
 • Chcą pozostać w swojej społeczności

Dowiedz się więcej o Homebase, pobierz broszurę.
Znajdź najbliższe biuro Homebase, klikając tutaj.

Wsparcie w zakresie energii

Program pomocy w zakresie zużycia energii (Home Energy Assistance Program, HEAP) pomaga właścicielom domów oraz osobom wynajmującym o niskich dochodach w opłaceniu rachunków za ogrzewanie, sprzęt oraz naprawy.

 • Jeśli masz problemy z opłaceniem rachunku za media, skontaktuj się z HEAP pod numerem 800-692-0557.

IDNYC

IDNYC to wystawiany przez miasto Nowy Jork dokument tożsamości dostępny dla wszystkich uprawnionych mieszkańców miasta Nowy Jork w wieku powyżej 14 roku życia. Karta IDNYC służy jako oficjalna forma dokumentu tożsamości wydanego przez rząd i zapewnia jej posiadaczom wiele korzyści.

Inne

Kontakt