Human Resources Administration311Search all NYC.gov websites

Haitian-Creole

Enfòmasyon Enpòtan sou Maladi COVID-19 lan

Mizajou Avantaj yo: 10 Me 2022

 • FHEPS: Akòz yon chanjman nan yon lwa Eta a Gouvènè a fenk siyen, apati
  16 fevriye 2022, HRA pral ogmante estanda peman Siplemantè pou Fanmi ki Sanzchèltè ak pou fè Prevansyon Degèpisman. Vizite paj FHEPS nou an pou jwenn plis enfòmasyon ak fòm ki apwopriye yo.
 • Tanpri vini nan yon biwo HRA sèlman si ou pa ka jwenn sa ou bezwen nan ACCESS HRA oswa nan telefòn atravè liy enfòmasyon HRA an nan 718-557-1399. Al gade paj Biwo HRA yo pou jwenn plis enfòmasyon.
 • Tout moun ki aplike pou Asistans Lajan Kach ak SNAP ki te jwenn aprovabasyon pou benefisye avantaj yo pral resevwa yon kat EBT pa sèvis lapòs. Si kat EBT ou la poko janm rive vin jwenn ou, ou ka ale nan sit OTC Brooklyn lan pou jwenn kat pèmanan ou a, oswa youn nan sant ki louvri yo pou w jwen yon kat tanporè ki ap gen tout avantaj yo disponib jiskaske kat EBT an rive vin jwenn ou. Gade lis biwo yo
 • Nouvo:Apati dat 31 desanm 2021, konpayi ki ofri sèvis piblik yo (kouran, kabiran/gaz pou sistèm chofaj) kapab kòmanse voye avi pou fè konnen sèvis yo ap kanpe pou moun ki gen aryere pou sèvis piblik sa yo, sof si yo leve eta ijans lan anvan sa, epi pou yon peryòd 180 jou aprè pou moun ki te gen difikilte paske te gen pwoblèm finansye nan moman ijans lan. Si w resevwa yon avi ki fè konnen y’ap kanpe sèvis piblik yo, gen èd ki disponib pou sitiyasyon w lan. Ou kapab aplike pou yon asistans sibvansyon annijans (yo rele l akò inik tou) pou ede w peye depans ki gen pou wè ak sèvis piblik ou dwe yo lè w antre sou lyen ACCESS HRA
 • Nouvo:Apati 10:00 PM nan dat 11 janvye 2022 an, paj akèy aplikasyon ERAP lan ouvè yon lòt fwa ankò epi li ap asepte nouvo aplikasyon. Lè lokatè yo aplike pou ERAP nan Eta a sa ap pèmèt yo benefisye kèk pwoteksyon pandan Eta an ap pran yon desizyon sou aplikasyon yo an. Kliyan yo kapab aplike lè yo ale sou http://www.otda.ny.gov/erap, lè yo rele nan 1-844-NY1-RENT (1-844-691-7368), oswa lè yo kontakte youn nan òganizasyon kominotè ki nan lis pi ba a. HRA p’ap egzije kliyan yo aplike pou ERAP anvan yo trete yon aplikasyon pou asistans lwaye. Pou plis enfòmasyon sou ERAP rele nan: 1-844-NY1-RENT (1-844-691-7368) oswa klike sou: Kesyon Moun Poze Souvan sou ERAP yo.
 • Aplike pou Asistans Lajan Kach oswa Asistans Annijans Inik sou sit entènèt ak aplikasyon mobil ACCESS HRA Yon manm pèsonèl HRA ap rele ou pou fè yon entèvyou pou konplete kalifikasyon ou. Abitan New York yo kapab sèvi ak ACCESS HRA anliy (sou entènèt) oswa telechaje aplikasyon ACCESS HRA app lan pou wè enfòmasyon sou dosye yo, aplike pou Sibvansyon Espesyal, epi anpil lòt bagay ankò.
 • Aplike pou SNAP sou entènèt nan nyc.gov/accesshra oswa pa telefòn entèlijan ou ak ACCESS HRA Mobile app a. Ou gendwa pa bezwen yon entèvyou, si nou bezwen plis enfòmasyon, HRA ap kontakte ou. Tanpri sonje pou w soumèt mezi dokiman ou kapab ak aplikasyon ACCESS HRA Mobile app la.
 • Nouvo: Si ou resevwa avantaj SNAP epi ou te pèdi travay ou oswa ou te gen yon chanjman nan revni ou, nou envite w soumèt yon Chanjman nan Dosye pandan w prale nan lyen ACCESS HRA Ou pa bezwen soumèt yon nouvo aplikasyon. Ou pral bezwen soumèt dokiman pou pwouve chanjman ou deklare a.
 • Ou kapab aplike pou SNAP oswa Asistans lajan kach atravè lapòs. Voye aplikasyon pou Asistans lajan kach yo nan adrès Sant Travay ki nan minisipalite w la. Voye aplikasyon SNAP yo nan:

  HRA/Family Independence Administration
  Supplemental Nutrition Assistance Program
  Mail Application Referral Unit
  O. Box 29197
  Brooklyn, NY 11201-9956

 

Sèvis Enfòmasyon

Èd Ijans

Si ou menm oubyen fanmi ou gen bezwen èd ijan, tanpri itilize enfòmasyon ki anba a.

Nan ka genyen ijans, rele 9-1-1.

Pou bezwen manje ak grangou an ijans, rele Liy Ijans Manje a (Emergency FoodLine) nan 1-866-888-8777.

Pou asistans lojman tanporè, rele 3-1-1 oswa ale nan yon biwo.

Pou jwenn yon chèltè, rele 3-1-1 oswa ale nan yon biwo.

Pou sante mantal oubyen èd pou abi itilizasyon sibstans, rele nan 800-543-3638.

Pou sèvis vyolans domestik, rele Liy Dirèk Ijans Vyolans Domestik la (Domestic Violence Hotline) nan 800-621-4673 oswa rele/ale nan yon Sant Jistis Familyal (Family Justice Center).

Enfòmasyon Enpòtan Konsènan Resètifikasyon yo

 • Si mwa lapòs Ca/rapò peryodik SNAP: Apati avril 2022, tout Asistans Lajan Kach ak SNAP pou fanmi yo ki dwe retounen yon kourye CA chak sis mwa oswa yon rapò peryodik SNAP dwe fè son pou yo ka kontinye resevwa benefis yo. Fanmi ki pa retounen kourye/rapò yo an janvye, fevriye oswa mas 2022 pat gen dosye yo ki fèmen lakòz yo pat retounen kourye/rapò a.

Sèvis Jiridik pou Lokatè k’ap fè fas ak Degèpisman yo - Lwa sou Dwa Moun genyen pou jwenn èd yon Avoka nan Vil New York

Èske w ap fè fas ak yon degèpisman nan tribinal? Daprè lwa sou Dwa Moun genyen pou yo jwenn èd yon Avoka nan vil New York (Right-To-Counsel, RTC), Biwo Jistis Sivil OCJ) DSS/HRA an ofri lokatè ki ap fè fas ak degèpisman devan Tribinal Lojman yo oswa nan kad pwosedi administratif NYCHA yo aksè pou jwenn reprezantasyon ak konsèy jiridik nan men òganizasyon sèvis jiridik san pwofi nan senk (5) teritwa minisipalite yo. Pou w jwenn plis enfòmasyon sou dwa ou genyen antanke yon lokatè, ansanm ak repons pou kesyon konsènan lwaye w la oswa kisa pou w fè si ou gen aryere nan pèman lwaye w la, rele nan 311 epi mande pou Liy Asistans lan.

Enfòmasyon sou Asistans nan kad Sante

Pwogram Asistans Medikal HRA an kapab ede abitan New York yo kalifye pou yo enskri nan pwogram asirans sante piblik yo tankou Medicaid. Pandan ijans KOVID 19 la, moun yo kapab soumèt aplikasyon yo atravè faks nan 917-639-0732. Epitou abitan New York yo kapab rele Liy Asistans HRA Medicaid la (HRA Medicaid Helpline) nan 1-888-692-6116 pou yo kapab jwenn èd nan aplikasyon yo an. Ale sou paj Asistans Sante HRA an pou w jwenn plis enfòmasyon.

Sèvitid pandan KOVID 19

Nouvo Aplikasyon yo

Kliyan yo kapab konfime tout eleman kalifikasyon yo sof Estati Imigrasyon ak Idantite yo, si dokiman imigrasyon yo pa pwouve idantite yo tou. Yo dwe soumèt kopi dokiman ki pwouve estati imigran/idantite yo kan menm. Pa soumèt dokiman orijinal yo. Si kliyan yo pa kapab soumèt dokiman sa yo poutèt moman Ijans KOVID 19 la, yo kapab toujou soumèt aplikasyon an. Kliyan yo pral jwenn yon opòtinite pou soumèt dokiman yo pi devan. Kliyan ki gen estati sitwayènte yo ki pa verifye nan baz done yo pral jwenn yon opòtinite pou soumèt dokiman yo pita.

Kliyan yo pa bezwen bay prèv aplikasyon Medicare yo an; egzijans sa anile pou peryòd ijans KOVID 19 la.

Renouvèlman

Pandan ijans KOVID 19 la, ka Medicaid ki gen otorizasyon k’ap fini nan mwa mas 2020 jiska Desanm 2020 epil Janvye 2021 jiska Dawout 2022 pral pwolonje otomatikman.  Nenpòt dosye ki te fèmen paske ou pa te renouvle li oswa paske ou pa te bay dokiman pandan moman KOVID 19 la pral louvri epi pwoteksyon asirans la ap restore pou asire nou pa gen okenn diferans nan pwoteksyon an.  Dosye resous siplemantè yo ap pwolonje pou 6 mwa. Dosye resous ki genyen anplis yo ap pwolonje pou 6 mwa. Gade anba la a pou w jwenn enfòmasyon konsènan kouvèti ki genyen pou ka sipli yo.

Pwolongasyon renouvèlman an aplikab pou tout dosye renouvèlman yo tankou Renouvèlman Biwo Lapòs la, MLTC, Kalifikasyon pou Kay Retrèt, Pwogram Epay Medicare, MBI-WPD (ki genyen dwa ak yon peryòd gras 6 mwa nan kad pèt travay), Stenson/Benefisyè ki pèdi kapasite pou yo kalifye nan SSI yo ak Rosemberg/Benefisyè ki pèdi kapasite pou yo kalifye nan asistans lajan kach yo.

Eksedan (Sipli)

Si ou pa kapab peye paske ou gen pwoblèm sante ki gen rapò ak KOVID 19, tankou karantèn oswa entène lopital, ou kapab konfime swa w gen lajan an oswa bòdwo pou w ranpli eksedan w la epi ou pa kapab soumèt yo poutèt maladi KOVID 19 la lè w rele Liy Dirèk Eksedan (Sipli) a nan 929-221-0835.

 • Non
 • CIN
 • Nimewo Telefòn
 • Konfime pwoblèm sante ki gen pou wè ak KOVID 19 tankou karantèn oswa entène lopital.
 • Si w ap soumèt yon fakti, tanpri bay non moun ki sòti l la, dat ou te benefisye sèvis la, ak kantite lajan ki nan fakti an.
 • Si w ap soumèt yon pèman, tanpri fè konnen ki kantite lajan w ap bay. Tanpri, pa bay enfòmasyon sou kat kredi w nan mesajri vokal la.
 • Y ap tounen rele kliyan yo si yo bezwen plis enfòmasyon.
 • Si yo bay kliyan yo enfòmasyon yo bezwen yo, kouvèti an ap pwolonje pou 6 mwa.

Èd pou Antèman

Pou abòde enpak pandemi KOVID 19 la ke pèsònn pat prevwa, DSS/HRA te vin ak yon règ pou ijans:

 • Ogmante alokasyon pou antèman sòti nan $900 rive $1,700 epi ogmante maksimòm depans pou antèman yo sòti nan $1,700 rive $3,400.
 • Pwolonje delè prezantasyon demann la rive 120 jou apati dat lanmò moun nan.

Y ap trete aplikasyon yo resevwa nan dat oswa aprè 12 mas 2020 yo nan kad asistans pou antèman ki pwolonje yo. Y ap analize tout aplikasyon ki soumèt yo kèlkeswa estati imigrasyon moun ki soumèt li a.

Kalifikasyon Pwolonje pou SNAP pou etidyan inivèsite yo pandan sitiyasyon ijans KOVID 19 la

Pandan sitiyasyon ijans KOVID 19 la, genyen nouvo règ pou pwogram SNAP la ki pral pèmèt gen plis etidyan inivèsite ki jwenn avantaj.

 • Si w se yon etidyan ki elijib pou patisipe nan yon pwogram etid ak travay nan Leta oswa federal, ou kapab kalifye kounye a pou SNAP, menm si w p ap travay nan pwogram etid ak travay la aktyèlman.
 • Si "kontribisyon familyal pwobab" (EFC*) se $0, epi ou reponn ak lòt kritè kalifikasyon SNAP yo, ou kalifye pou SNAP.

*Yo EFC yo jwen nan Rapò Asistans pou Etidyan w la yo kalkile l pa rapò ak enfòmasyon ou te bay nan Aplikasyon Gratis pou Asistans Federal pou Etidyan (FAFSA).

Nouvo règ kalifikasyon pou SNAP sa yo pral kontinye pandan yon mwa aprè yo leve eta ijans sante piblik KOVID 19 la ofisyèlman. Si w kapab benefisye avantaj sa yo gras ak nouvo règ sa yo, avantaj ou yo pral valid jis nan moman pwochen resètifikasyon w la menm si eta ijans sante piblik la ta kanpe anvan sa.

Lòt Enfòmasyon Enpòtan

 • Jwenn asistans ak manje nan yon gad manje tou pre ou. Ale sou Kat pou Èd Manje an pou w jwenn kote biwo yo ye.

Kreyòl Ayisyen

Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration, HRA) ede plis pase 3 milyon rezidan New York. HRA bay sèvis entèpretasyon gratis nan plis pase 200 lang nan tout sit san randevou yo ak sou telefòn, epi li bay dokiman nan plizyè diferan lang. Anpil sèvis HRA disponib kèlkeswa sitiyasyon ou ak imigrasyon epi paran ki pa kalifye yo ka aplike nan non pitit yo.


Fason pou Aplike pou Avantaj

Moun ak fanmi ki kalifye yo kapab aplike pou avantaj nan Sant Travay nou yo.

SNAP (Èd ak Manje)

Pwogram Èd Siplemantè Asistans (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), yo te konn rele anvan koupon pou achte manje pou Rezidan New York ki gen revni fèb yo.

Sèvis Sipò Timoun

Biwo Sèvis Sipò Timoun (Office of Child Support Services, OCSS) HRA a sèvi paran ak responsab legal yo, kèlkeswa sitiyasyon yo ak imigrasyon.

Nenpòt manman, papa, oswa responsab legal k ap pran swen yon timoun ka ale nan biwo OCSS yo ki nan nan chak Tribinal ki Okipe Zafè Fanmi pou aplike pou sèvis sipò timoun.

Pwogram sipò timoun nan ofri yon seri sèvis ki gen anpil valè pou paran ki p ap viv ak timoun yo tou.

Pou w jwenn èd fas-a-fas, ale nan biwo Tribinal ki Okipe Zafè Fanmi OCSS la oswa Sèvis Kliyan Sant San Randevou OCSS la nan 151 West Broadway nan ba Manhattan.

Swen sante

Ou ka aplike pou Medicaid nan HRA si ou gen 65 kan oswa plis, w ap viv ak yon andikap oswa pwoblèm pou wè, resevwa Medicare epi ou pa yon paran oswa moun k ap pran swen timoun minè. Si nenpòt nan kategori sa yo aplike pou ou, rele Nimewo Èd HRA a nan 1-888-692-6116 oswa ale nan youn nan Biwo Pwogram Èd Medikal nou yo. Si ou vle yon moun pou ede ou aplike oswa renouvle Medicaid ou, oswa pou w jwenn èd pou peye pou depans Medicare, rele 347-396-4705 pou pran yon randevou ak yon moun ki pral enskri ou. Pou tout lòt asirans sante, ale sou sitwèb NY State of Health.

Sèvis Swen nan Kay

Pwogram Swen nan Kay yo se pwogram swen alontèm Medicaid finanse pou ede moun aje oswa moun ki andikape ki kalifye rete lakay yo san danje, tan pou yo ale nan yon mezon retrèt. Pwogram Swen Alontèm Medicaid yo ofri swen nan kay ak lòt sèvis, men yo tout bezwen pou ou kalifye pou Medicaid.

Biwo Sèvis Espesyal HRA a sipèvize Pwogram Sèvis Swen nan Kay (Home Care Services Program, HCSP). Pwogram Sèvis Swen nan Kay HRA a ka detèmine kalifikasyon pou Medicaid pou tout kliyan pwogram Swen Alontèm Medicaid yo. Pou jwenn èd, tanpri rele Liy Enfòmasyon a nan 718-557-1399, jwenn enfòmasyon sou sitwèb Pwogram Sèvis Swen nan Kay Alontèm HRA oswa biwo Swen nan Kay lokal biwo CASA Office ou a.

Sèvis pou VIH/SIDA

Misyon Administrasyon Sèvis VIH/SIDA (HIV/AIDS Services Administration’s, HASA) se bay aksè nan avantaj ak sèvis sosyal esansyèl, ki gen ladan jesyon dosye, bay moun ki kalifye k ap viv ak SIDA oswa VIH ak fanmi yo. Kèk sèvis HASA disponib san nou pa konsidere sitiyasyon yo ak imigrasyon.

Enstiti SIDA nan Depatman Sante Eta New York (New York State Department of Health’s AIDS Institute, AI) te amande definisyon li pou kalifikasyon pou swen ak tretman VIH nan mwa jen 2016. Konsistan avèk definisyon elaji sa a, Administrasyon Resous Imèn Vil New York (HRA) - atravè Administrasyon Sèvis VIH/SIDA (HASA) - kounye a bay asistans ak sèvis amelyore pou tout rezidan Vil New York ki gen VIH depi 29 avril 2016

Sèvis Pwoteksyon Adilt

Sèvis Pwoteksyon Adilt (Adult Protective Services, APS) bay sèvis ak sipò pou adilt ki gen pwoblèm fizik ak/oswa mantal epi ki gen risk pou yo an danje. Yo p ap mande sitwayènte oswa sitiyasyon ou ak imigrayson pou kalifye pou sèten sèvis.

 • Pou refere yon kliyan bay APS, swa rele Liy Referans Inite Admisyon Santral APS la nan 212-630-1853 oswa klike sou lyen ki anba a ranpli yon referans sou entènèt nenpòt ki lè Fè yon Referans sou Entènèt bay APS.

Prevansyon Pwoblèm Sanzabri

Administrasyon Prevansyon Pwoblèm Sanzabri (Homelessness Prevention Administration) travay ak Depatman Sèvis pou Sanzabri (Department of Homeless Services), ki se Otorite Lojman Vil New York (NYC Housing Authority), ak plizyè lòt òganizasyon ak ajans Minisipal pou anpeche pwoblèm sanzabri ak ede fanmi ak moun ki nan bezwen yo kenbe yon kay ki estab ak abòdab nan kominote yo.

 • Pou jwenn plis enfòmasyon sou sèvis yo, tanpri rele Liy Enfòmasyon an nan 718-557-1399.

Èd pou Peye Enèji

Pwogram Èd pou Peye Enèji (Home Energy Assistance Program, HEAP) ede pwopriyetè kay ak lokatè revni yo ba peye bòdwo pou gaz chofaj, ekipman, ak reparasyon.

 • Si w gen pwoblèm pou peye bòdwo sèvis piblik ou, kontakte HEAP nan 1-800-692-0557.

IDNYC

IDNYC se kat idantifikasyon ofisyèl minisipal Vil New York, disponib pou tout rezidan Vil New York ki kalifye ki gen 14 zan oswa plis. Yon kat IDNYC sèvi kòm yon pyès idantite ofisyèl gouvènman an te bay, epi moun ki gen kat la jwenn plizyè avantaj.

Lòt

Kontakte Nou