קאוויד -19 וואקסין

A booster that targets the COVID-19 variants? Bullseye.

View information about the COVID-19 vaccine in English

אלגעמיינע וואקסין אינפארמאציע

ינייע בוּסטער יעצט דא צו באקומען

נייע קאוויד-19 וואקסין בוּסטערס זענען יעצט דא צו באקומען פאר יעדן איינעם פון פינף יאר און עלטער וואס האט באקומען זייער לעצטע וואקסין דאזע צום ווייניגסטנס צוויי חודשים צוריק. די נייע Pfizer בוּסטער איז רעקאמענדירט פאר יעדן פון פינף יאר און עלטער, און די נייע Moderna בוּסטער — פאר יעדן פון זעקס יאר און עלטער. איר קענט אויסוועהלן וועלכע בוּסטער צו באקומען.

די נייע בוּסטערס זענען ספעציעל געמאכט אייך צו באשיצן קעגן די אומיקראן סוב-וואריאנטן וואס זענען פאראנטווארטליך פאר כמעט אלע לעצטיגע אינפעקציעס אין NYC.

איר קענט באקומען די נייע בוּסטער צוזאמען מיט אנדערע וואקסינען, און דערפאר זאלט איר מאכן אן אפּוינטמענט פאר אייער בוּסטער און אייער פלוּ שאַט נאך היינט.

ווערט וואקסינירט נאך היינט

צו טרעפן א וואקסינאציע פלאץ, נוצט די סיטי'ס וועבזייטל צו טרעפן וואקסינען. איר קענט זוכן פאר ספעציפישע סארטן וואקסינען, אריינרעכענענדיג בוּסטערס און דאזעס לויט די עלטער.


רופט 877-829-4692 צו מאכן אן אפּוינטמענט ביי געוויסע פלעצער און אזוי אויך צו באקומען אנדערע הילף מיט וואקסינאציע.

אויב איר זענט א ניו יארקע איינוואוינער וואס קען נישט גרינג ארויסגיין פונדערהיים אדער זענט צום ווייניגסטנס 65 יאר אלט, קענט איר זיך איינשרייבן פאר א וואקסינאציע אינדערהיים אדער דורכן רופן 877-829-4692.


וואקסינען קענען באשיצן אייך און אייער קאמיוניטי פון שווערע קאוויד-19 קראנקהייט, האספיטאליזאציע און טויט ח"ו. וואקסינען זענען דא צו באקומען אן אפצאל אפגעזעהן פון אייער אימיגראציעס סטאטוס.

וואקסינאציע איז זיכערער פון זיך איינשטעלן מיט קראנקהייט און לאנג-טערמיניגע געזונטהייט פראבלעמען פון קאוויד-19. אפילו מענטשן וועלכע האבן שוין געהאט קאוויד-19 זאלן וואקסינירט ווערן.


וואקסינאציעס פאר קינדער

קאוויד-19 וואקסינען זענען דא צו באקומען פאר קינדער פון זעקס חודשים און עלטער.

די וואקסינען וועלן העלפן אייער קינד צו אנטוויקלען אימיוניטי און זיי גיבן שוץ פון שווערע קראנקהייט און טויט ח"ו פון קאוויד-19. קינדער קענען באקומען ענליכע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) פון וואקסינאציע צו ערוואקסענע, מיט געווענטליכע מילדע ווירקונגען אנהאלטנדיג פאר איינס-צוויי טעג.

די מער אנשטעקיגע וואריאנטן פון קאוויד-19 וועלכע האבן זיך לעצטנס פארשפרייט האבן געברענגט דערצו אז פילע קינדער זענען קראנק געווארן, האספיטאליזירט געווארן און נפטר געווארן ל"ע. דער בעסטער וועג צו באשיצן אייער קינד איז זיי צו ברענגען צו וואקסינירט ווערן ווי שנעלער מעגליך.

וואקסינאציע סקעדזשוּל

קינדער אונטער פינף יאר אלט זאלן באקומען דעם זעלבן וואקסין פאר זייער צווייטע (און דריטע) דאזעס פון זייער ערשטע סעריע וואס זיי האבן באקומען פאר זייער ערשטע דאזע. זיי וועלן פאררעכנט ווערן צו זיין פולשטענדיג וואקסינירט צוויי וואכן נאך זייער דריטע Pfizer דאזע אדער צווייטע Moderna דאזע.

Pfizer

 • עלטער: זעקס חודשים ביז פיר יאר
 • דאזעס: דריי
 • סקעדזשוּל: צווייטע דאזע געגעבן צום ווייניגסטנס 21 טעג (דריי וואכן) נאך די ערשטע, און די דריטע דאזע געגעבן צום ווייניגסטנס 56 טעג (אכט וואכן) טעג נאך די צווייטע.

Moderna

 • עלטער: זעקס חודשים ביז פינף יאר
 • דאזעס: צוויי
 • סקעדזשוּל: צווייטע דאזע געגעבן צום ווייניגסטנס 28 טעג (פיר וואכן) טעג נאך די ערשטע.

צושטימונג פארלאנגט

איינער פון די עלטערן אדער א גאַרדיען מוז פערזענליך אראפקומען צו גיבן זייער צושטימונג פאר זייער קינד צו וואקסינירט ווערן, אדער קענען זיי דאס גיבן איבער די טעלעפאן אדער אין שריפט — געוואנדן אין די וואקסינאציע פלאץ. זיי וועלן נישט דארפן גיבן א באווייז אז זיי זענען דאס קינד'ס עלטערן אדער גאַרדיען.

קינדער וואס זענען 15 יאר אלט אדער יונגער זאלן באגלייט ווערן צו די וואקסינאציע פלאץ דורך איינער פון די עלטערן אדער דורך א גאַרדיען אדער אן אנדערן ערוואקסענעם באשטימט דורך די עלטערן אדער גאַרדיען זיך אפצוגעבן מיט דאס קינד.


בוּסטערס

נייע Pfizer און Moderna קאוויד-19 וואקסינען בוּסטערס זענען יעצט דא צו באקומען. נייע בוּסטערס זענען רעקאמענדירט פאר יעדן פון פינף יאר און עלטער, אפילו אויב זיי האבן שוין באקומען א בוּסטער דאזע. די נייע בוּסטערס ווערן גערופן "בייוועילענט" בוּסטער וואקסינען וואס מיינט אז האלב פון די דאזע איז ספעציפיש געציהלט פאר די אומיקראן סוב-וואריאנטן וועלכע זענען פאראנטווארטליך פאר כמעט אלע לעצטיגע אינפעקציעס אין NYC. די בוּסטערס פארשטערקערן די שוץ וואס איר האט באקומען פון אייערע פריערדיגע דאזעס.

איר קענט באקומען די נייע בייוועילענט בוּסטער אויב עס זענען שוין אריבער צום ווייניגסטנס צוויי חודשים זינט אייער לעצטע קאוויד-19 וואקסין דאזע.

מענטשן פון זעקס יאר אוןן עלטער קענען באקומען אדער די Pfizer אדער די Moderna בוּסטער, אפגעזעהן פון וועלכע פירמע זייער פריערדיגער וואקסין איז געווען. קינדער פון פינף יאר און עלטער קענען נאר באקומען די Pfizer בוּסטער.

אויב איר האט לעצטנס געהאט קאוויד-19, קענט איר ווארטן מיטן באקומען א בוּסטער ביז דריי חודשים נאך איר האט צום ערשט באקומען סימפטאמען, אדער – אויב איר האט נישט געהאט קיינע סימפטאמען – דריי חודשים נאך די טאג פון אייער טעסט. איר וועט מעגליך נעמען אין באטראכט צו באקומען א בוּסטער דאזע פריער פון דריי חודשים נאך איר האט געהאט קאוויד-19 אויב איר האט גרעסערע אויסזיכטן פון שווערע קראנקייט אדער פון באקומען קאוויד-19 נאכאמאל.

רעדט צו אייער דאקטאר איבער ווען איר זאלט באקומען אייער קומענדיגן וואקסין.

קינדער אונטער פינף יאר זענען דערווייל נישט בארעכטיגט פאר א בוּסטער דאזע.

נאך דאזעס פאר מענטשן מיט אן אפגעשוואכטע אימיון סיסטעם

חוץ פון בוּסטערס, זאלן מענטשן פון פינף יאר און עלטער מיט א מעסיג-ביז-שווער אפגעשוואכטע אימיון סיסטעם באקומען נאך א וואקסין דאזע אלץ טייל פון זייער ערשטע וואקסין סעריע. זיי קענען באקומען א דריטע דאזע 28 טעג נאך זייער צווייטע דאזע פון דעם Pfizer אדער Moderna וואקסין אדער נאך זייער איינצלנע דאזע פון דעם Johnson & Johnson וואקסין.

אויב איר האט באקומען דעם Pfizer אדער Moderna וואקסין, זאלט איר באקומען דעם זעלבן סארט וואקסין פאר אייער צוגעלייגטע דאזע. אויב איר האט באקומען דעם Johnson & Johnson וואקסין, מוזט איר באקומען דעם Pfizer אדער Moderna וואקסין פאר אייער צוגעלייגטע דאזע.

די שאַט איז געווידמעט צו העלפן מענטשן וועמען'ס אימיון סיסטעם האט מעגליך נישט רעאגירט שטארק צו די ערשטע צוויי שאַטס צוליב א מעדיצינישע פראבלעם אדער באהאנדלונג. מענטשן פון 12 יאר און עלטער וועלכע האבן באקומען די שאַט זאלן באקומען צום ווייניגסטנס איין בוּסטער ווען זיי זענען בארעכטיגט דערפאר.


יושר'דיגע און גלייכע צוטריט

די העלט דעפּארטמענט מאכט זיכער אז די צוטריט צו קאוויד-19 וואקסינען איז יושר'דיג און גלייך. מיר מאכן זיכער אז די קאמיוניטיס וואס זענען די שווערסטע באטראפן געווארן דורך די פאנדעמיע זאלן האבן צוטריט צו דעם וואקסין.

מענטשן מיט דיסאביליטיס

מענטשן מיט דיסאביליטיס קענען באקומען הילף צו מאכן א וואקסינאציע אפּוינטמענט ביי א צוגענגליכע פלאץ, צו פארן צו זייער אפּוינטמענט און באקומען זייער וואקסין. די סארט הילף הייסט א מעסיגע צושטעלונג.

איר קענט באקומען א מעסיגע צושטעלונג אויב איר האט שוועריקייטן מיט:

 • זעהן אדער הערן
 • טראכטן אדער זיך קאנצעטרירן
 • רעדן
 • נוצן אייערע הענט
 • אויספירן טאג-טעגליכע אויפגאבן
 • זיך אן עצה צו געבן מיט טרויעריגע אדער אנגעצויגענע געפילן
 • זיך באוועגן אדער ארויפגיין שטיגן.

כאטש דאס איז נישט א פולע ליסטע, זענען טייל אפטע ביישפילן פון מעסיגע צושטעלונגען: א ווילטשעיר צוגעשטעלט ביים אנקומען; אמעריקאנע הענט שפראך איבערזעצונג אדער איבערטייטשן דורכן אנרירן; א שטילע פלאץ אויב איר קענט נישט פארנעמען רוישיגע פלעצער; און אנווייזונגען מיט די מויל אדער פיזיש צו ארומגיין אין די וואקסינאציע פלאץ.

איר קענט פארלאנגען א מעסיגע צושטעלונג ווען איר מאכט אן אפּוינטמענט פאר אייער וואקסינאציע, דורך די סיטי'ס וועבזייטל צו מאכן אפּוינטמענטס אדער דורכן רופן 855-491-2667. איר קענט אויך בעטן א מעסיגע צושטעלונג פון די איינגעשטעלטע ביי א וואקסינאציע פלאץ וואס ווערט אנגעפירט דורך די סיטי אדער דורכן שיקן אן אימעיל צו hubaccess@health.nyc.gov פאר מער אינפארמאציע.

איר קענט זיך אויך איינשרייבן דורך די אינטערנעט צו וואקסינירט ווערן אינדערהיים אדער דורכן רופן 877-829-4692.

פאר מער אינפארמאציע, זעהט:


נאך רעסארסן

אלגעמיינע אינפארמאציע

קינדער, זיין טראגעדיג

נאכן וואקסינירט ווערן

FDA פאציענט אינפארמאציע בלעטער:

אנדערע סיטי, סטעיט און פעדעראלע רעגירונג וועבזייטלעך

מער אינפארמאציע