Administration for Children's Services311Search all NYC.gov websites

Window Guards: Translations

السلامة من خطر النوافذ: قضبان النوافذ

عند حلول فصلي الربيع والصيف وعندما يصبح الطقس أكثر دفئًا، قد ترغب العديد من الأسر في فتح نوافذها للسماح بدخول الهواء الطلق. ولكن يمكن أن تشكل النوافذ المفتوحة خطرًا جسيمًا على الأطفال المحبين للاستطلاع. يدخل ما يتراوح بين 3500 - 5000 طفل أمريكي إلى المستشفى جراء السقوط من نافذة مفتوحة كل عام. وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، يكون الأطفال في سن الحبو ودون سن الدراسة الأكثر عرضة للسقوط من النوافذ والتعرض لإصابة خطيرة ويعاني العديد منهم من إصابات خطيرة في الرأس وتكون أحيانًا مميتة. أفضل طريقة لمنع السقوط العرضي من النوافذ هي مراقبة أطفالك عند وجودهم حول النوافذ المفتوحة وتركيب قضبان أو حواجز للنوافذ.

نصائح وقائية أخرى:

 • شبكات النوافذ مخصصة لمنع الحشرات من الدخول لا لمنع الأطفال من السقوط. لا تعد شبكة النافذة وسيلة ملائمة للحفاظ على السلامة لأنها غير مصممة لمنع السقوط وستنقطع بسهولة أمام وزن طفل.
 • قم بتركيب قضبان النوافذ بشكل صحيح لمنع حالات السقوط العرضي من النوافذ.
 • أبق النوافذ مغلقة بإحكام في حالة عدم استخدامها.
 • أبق الكراسي وأسِرَّة الأطفال وقطع الأثاث الأخرى بعيدًا عن النوافذ لتجنب حالات تسلق الأطفال الصغار التي يحتمل أن تكون خطرة.

উইন্ডো নিরাপত্তা: উইন্ডো গার্ড

বসন্ত এবং গ্রীষ্মের আগমন এবং আবহাওয়া উষ্ণ হওয়ার সাথে সাথে, অনেক পরিবার তাজা বাতাস প্রবেশ করাতে তাদের জানালা খুলতে চাইতে পারে। কিন্তু খোলা জানালা কৌতূহলী শিশুদের জন্য একটি গুরুতর ঝুঁকির সৃষ্টি করতে পারে। প্রতি বছর, 3,500-5,000 মার্কিন শিশু খোলা জানালা থেকে পড়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (Center for Disease Control, CDC) অনুসারে, ছোট বাচ্চাদের এবং প্রাক-স্কুল-বয়সী বাচ্চাদের জানালা থেকে পড়ে গুরুতর আহত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, অনেকের মাথায় গুরুতর এবং কখনও কখনও মারাত্মক আঘাত লেগে থাকে। দুর্ঘটনাজনিত জানালা থেকে পড়া রোধ করার সর্বোত্তম উপায় হল খোলা জানালার চারপাশে আপনার বাচ্চাদের দেখা এবং উইন্ডো গার্ড বা উইন্ডো স্টপ ইনস্টল করা।

প্রতিরোধের অন্যান্য টিপস:

 • পোকামাকড় দূরে রাখার উদ্দেশ্যে জানালার পর্দা লাগানো হয়, বাচ্চাদের ভিতরে রাখার জন্য না। একটি জানালার পর্দাকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয় না কারণ এটি পতন রোধ করার জন্য ডিজাইন করা হয়নি এবং এটি একটি শিশুর ওজনের চাপে সহজেই ভেঙে যায়।
 • জানালা থেকে অনিচ্ছাকৃত পড়ে যাওয়া রোধ করতে সঠিকভাবে উইন্ডো গার্ড ইনস্টল করুন।
 • জানালা ব্যবহার না হলে তা লক করে রাখুন।
 • ছোট বাচ্চাদের জন্য সম্ভাব্য বিপজ্জনক আরোহণ এড়াতে চেয়ার, খাঁচা এবং অন্যান্য আসবাবপত্র জানালা থেকে দূরে রাখুন।

窗户安全:窗户护栏

随着春夏的到来,天气越来越暖和,许多家庭可能想打开窗户引进新鲜空气。但是敞开的窗户可能会给好奇的孩子带来重大风险。美国每年有 3500 至 5000 名儿童从敞开的窗户坠落,最后接受住院治疗。根据美国疾病控制中心 (CDC) 的数据显示,幼儿和学龄前儿童从窗户坠落并受重伤的可能性最高,其中许多儿童头部遭受重创,有时甚至严重致死。防止从窗户意外坠落的最佳方法是当孩子在敞开的窗边时要盯紧孩子,并安装窗户防护栏或门窗固定器。

 • 窗纱旨在防止蚊虫飞入,并非束缚儿童。窗纱不能算作足够安全的装置,因为其设计理念不是防止坠落,而且其在承受孩子的重量后很容易破裂。
 • 正确安装窗户防护栏,防止孩子从窗户意外坠落。
 • 未使用窗户时,请确保窗户紧闭上锁。
 • 将椅子、婴儿床和其他家具安置在远离窗户的地方,以免幼儿攀爬,造成潜在危险。

Sécurité des fenêtres : Garde-corps

À mesure que le printemps et l'été arrivent et que le temps se réchauffe, de nombreuses familles voudront peut-être ouvrir leurs fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Mais les fenêtres ouvertes peuvent présenter un réel danger pour les petits curieux. Chaque année, 3 500 à 5  000 enfants américains sont hospitalisés après être tombés d'une fenêtre ouverte. Selon le Centre de contrôle des maladies (Center for Disease Control, CDC), les tout-petits et les enfants d'âge de maternelle sont les plus susceptibles de tomber d'une fenêtre et de se blesser gravement, beaucoup souffrant à la tête de blessures graves et parfois mortelles. La meilleure façon d'éviter les chutes accidentelles depuis les fenêtres est de surveiller vos enfants autour des fenêtres ouvertes et d'installer des garde-corps ou des entrebâilleurs de sécurité aux fenêtres.

Autres conseils de prévention :

 • Les moustiquaires sont destinées à empêcher les insectes d'entrer, pas à garder les enfants à l’intérieur. Une moustiquaire de fenêtre n'est pas considérée comme un dispositif de sécurité suffisant car elle n'est pas conçue pour empêcher une chute et se déchirera facilement sous le poids d'un enfant.
 • Installez correctement les garde-corps de fenêtre pour éviter les chutes accidentelles.
 • Gardez les fenêtres fermées et verrouillées lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
 • Éloignez les chaises, berceaux et autres meubles des fenêtres pour éviter une escalade potentiellement dangereuse pour les jeunes enfants.

창문 안전: 방범창

봄과 여름이 오고 날씨가 더워짐에 따라 많은 가정에서 신선한 공기가 들어오도록 창문을 열어둡니다. 하지만 열린 창문은 호기심 많은 아동에게 심각한 위험 요소입니다. 매년 3,500~5,000명의 미국 아동이 열린 창문에서 떨어져 병원에 입원합니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 유아 및 취학 전 어린이는 창문에서 떨어져 심각한 부상을 입을 가능성이 가장 높다고 합니다. 많은 아동이 심각하거나 치명적인 머리 부상을 입습니다. 창문 추락 사고를 예방하는 가장 좋은 방법은 열린 창문 주변에 있는 아동을 지켜보고 방범창이나 창문 고정대를 설치하는 것입니다.

기타 예방책:

 • 방충망은 벌레를 들어오지 못하게 하는 것이지 아동을 창문에서 떨어지지 않게 하는 도구가 아닙니다. 방충망은 추락을 예방하도록 설계되지 않았으며 아동의 무게에 쉽게 망가지므로 충분한 안전 도구로 여겨지지 않습니다.
 • 방범창을 적절히 설치하면 의도하지 않은 창문 추락을 예방할 수 있습니다.
 • 창문을 사용하지 않을 때는 항상 창문을 닫고 잠가둡니다.
 • 의자, 유아용 침대, 기타 가구를 창문 주변에 두지 마세요. 아동이 위험하게 타고 오르는 것을 예방할 수 있습니다.

Sekirite pou Fenèt: Zouti pou Sekirite Fenèt

Pandan sezon prentan ak ete ap rive epi tanperati a vin pi cho, anpil fanmi ka vle ouvri fenèt yo pou kite lè fre antre. Men, fenèt ki louvri yo ka reprezante yon gwo risk pou timoun ki kirye yo. Chak ane, gen 3,500 pou rive 5,000 timoun ameriken ki entène lopital apre yo fin tonbe nan yon fenèt ki louvri. Dapre Sant pou Kontwòl Maladi (CDC), timoun piti ak timoun ki gen laj pou lekòl matènèl yo gen pi gwo chans pou yo sot tonbe nan yon fenèt epi pou yo blese grav, anpil nan yo ap soufri ak gwo chòk nan tèt e pafwa ki konn menm touye yo. Pi bon fason pou ou evite timoun yo fè aksidan lè yo sot tonbe nan yon fenèt se siveye timoun ki bò fenèt ki louvri yo epi enstale pwoteksyon oswa arèt nan fenèt yo.

Lòt konsèy pou prevansyon:

 • Griy ki nan fenèt yo fèt pou kenbe ensèk deyò, pa pou anpeche timoun yo soti. Yo pa konsidere griy ki nan fenèt yo kòm yon bon aparèy pwoteksyon paske li pa fèt pou anpeche yon moun tonbe epi l ap kraze fasil anba pwa yon timoun.
 • Byen enstale pwoteksyon fenèt yo pou nou anpeche timoun yo tonbe nan fenèt yo sanzatann.
 • Kite fenèt yo fèmen epi lòk yo lè pèsonn p ap itilize yo.
 • Kenbe chèz, bèso ak lòt mèb yo lwen fenèt yo pou ou evite timoun yo mete tèt yo an danje lè yo grenpe sou yo.

Bezpieczeństwo związane z oknami: Zabezpieczenia okienne

Gdy nadchodzi wiosna i lato, i następuje ocieplenie, wiele rodzin może chcieć otworzyć okna, aby wpuścić trochę świeżego powietrza. Ale otwarte okna mogą stanowić poważne zagrożenie dla dociekliwych dzieci. Każdego roku 3500 do 5000 dzieci w Stanach Zjednoczonych jest hospitalizowanych po wypadnięciu z otwartego okna. Według Centrum Kontroli Chorób (Center for Disease Control, CDC), najbardziej narażone na wypadnięcie przez okno i poważne obrażenia są niemowlęta i przedszkolaki, a wiele z nich doznaje poważnych, czasem śmiertelnych urazów głowy. Najlepszym sposobem zapobiegania przypadkowym upadkom z okien jest obserwowanie dzieci w pobliżu otwartych okien i instalowanie zabezpieczeń okiennych lub ograniczników do okien.

Inne profilaktyczne wskazówki:

 • Moskitiery mają zapobiegać przedostawaniu się owadów do środka, a nie dzieci na zewnątrz. Moskitiera nie jest uważana za odpowiednie urządzenie zabezpieczające, ponieważ nie została zaprojektowana w celu zapobiegania upadkowi i łatwo pęka pod ciężarem dziecka.
 • Zainstaluj odpowiednio zabezpieczenia okienne, aby zapobiec przypadkowym upadkom z okna.
 • Zamykaj okna, gdy nie są używane.
 • Ustawiaj krzesła, kołyski i inne meble z dala od okien, aby uniknąć potencjalnie niebezpiecznej powierzchni do wspinania dla małych dzieci.

Безопасные окна: Оконные решетки

С наступлением весны и лета становится теплее, и многие семьи открывают окна для проветривания. Однако открытые окна представляют серьезную опасность для любопытных детей. Ежегодно в больницы Америки поступает от 3500 до 5000 детей, выпавших из открытого окна. По данным Центра по контролюи профилактике заболеваний (Centers for Disease Control, CDC), дети ясельного и дошкольного возраста подвергаются наиболее высокому риску падения из окна и получению серьезных травм. Многие из них получают тяжелые и смертельные травмы головы. Лучший способ профилактики случайных падений из окна — следить за детьми, находящимися у окна, и установить на окна решетки и ограничители.

Другие профилактические рекомендации:

 • Москитные сетки защищают от попадания насекомых в помещение, но не удержат ребенка от падения из него. Москитная сетка не считается достаточным защитным устройством, так как она не предназначена для защиты от падения и легко сломается под весом ребенка.
 • Установите подходящие оконные решетки для предотвращения случайного падения из окна.
 • Закрывайте и запирайте окна, когда они не используются.
 • Не ставьте у окна стулья, кроватки и другие предметы мебели, на которые могут залезть маленькие дети и подвергнуть себя опасности

کھڑکی کی حفاظت: ونڈو گارڈز

موسم بہار اور گرمی آنے پر اور موسم زیادہ گرم ہو جانے پر، بہت ساری فیملیز تازہ ہوا اندر آنے دینے کے لیے اپنی کھڑکیاں کھولنے کی خواہاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن کھلی کھڑکیاں متجسس بچوں کے لیے سنگین خطرات پیدا کر سکتی ہیں۔ ہر سال، 3,500 -5,000 امریکی بچے کھلی کھڑکی سے گرنے کے بعد ہسپتال میں بھرتی ہوتے ہیں۔ مرکز برائے امراض پر کنٹرول
(Center for Disease Control, CDC) کے مطابق، نونہالوں اور پری اسکول کی عمر کے بچوں میں کھڑی سے گرنے اور سنگین حد تک زخمی ہو جانے کا سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے، بہتوں کو تو سنگین اور بعض اوقات مہلک سر کی چوٹیں آتی ہیں۔ اتفاقاً کھڑکی سے گرنے کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھڑکی کے آس پاس اپنے بچے پر نظر رکھیں اور ونڈو گارڈز یا ونڈو اسٹاپس لگوائیں۔

روک تھام کی دیگر تجاویز:

 • ونڈو اسکرین بچوں کو اندر نہیں، بلکہ کیڑے مکوڑوں کو باہر روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ونڈو اسکرین کو ایک مناسب حفاظتی ڈیوائس نہیں مانا جاتا ہے کیونکہ یہ گرنے کو روکنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے اور بچے کے وزن سے آسانی سے ٹوٹ جائے گی۔
 • غیر ارادی طور پر کھڑکی سے گرنے کو روکنے کے لیے ونڈو گارڈز صحیح سے لگوائیں۔
 • کھڑکیاں جب زیر استعمال نہ ہوں تو انہیں مقفل اور بند رکھیں۔
 • کرسیاں، پالنے اور دیگر فرنیچر کھڑکیوں سے دور رکھیں تاکہ چھوٹے بچوں کے لیے اتفاقاً خطرناک چڑھائی کو روکا جا سکے۔