Office of Chief Medical Examiner311Search all NYC.gov websites

Informacje ogólne

 • Urząd i obowiązki
  • Biuro Naczelnego Lekarza Sądowego (Office of Chief Medical Examiner, OCME) odpowiada za ustalenie przyczyny zgonu osób zmarłych na terenie Miasta Nowy Jork w wyniku aktu przemocy, na skutek wypadku, samobójstwa, nagłej śmierci osób zdrowych i nieznajdujących się pod opieką lekarza, więźniów oraz wszystkich innych wypadków śmiertelnych o podejrzanym lub niecodziennym charakterze. OCME dokonuje również weryfikacji wniosków o wydanie zezwolenia na kremację zwłok każdej osoby zmarłej na terenie Miasta Nowy Jork. OCME to także kostnica miejska, upoważniona do przejęcia pieczy nad wszelkimi niezidentyfikowanymi i nieodebranymi zwłokami z terenu pięciu okręgów. OCME prowadzi ponadto najstarsze w kraju laboratorium toksykologiczne wykorzystywane podczas sekcji zwłok; jest siedzibą jedynego publicznego laboratorium genetyki molekularnej; znajduje się tam również miejskie laboratorium DNA, odpowiedzialne za badanie fizycznych materiałów dowodowych na potrzeby spraw karnych prowadzonych na terenie pięciu okręgów.
 • Kontakt z OCME
  • W celu uzyskania ogólnych informacji prosimy o kontakt z: 212 -447-2030
  • Przedstawicieli mediów prosimy o kontakt z:
 • Lokalizacje Ośrodków Pomocy Rodzinom:
  • Ośrodki Pomocy Rodzinom OCME zlokalizowane są we wszystkich pięciu okręgach Miasta Nowy Jork. W razie potrzeby rodziny mogą zostać poproszone o przyjście do Ośrodka Pomocy Rodzinom w celu przeprowadzenia wizualnej identyfikacji i/lub podania lub otrzymania dodatkowych informacji dotyczących sprawy.
  • Ośrodki Pomocy Rodzinom czynne są codziennie, w tym w weekendy i w dni świąteczne, w godzinach od 9:00 do 17:00. Ze wszystkimi ośrodkami można kontaktować się telefonicznie dzwoniąc pod numer 212-447-2030.
   • NYU Langone Medical Center Campus
    520 First Avenue
    New York, NY 10016
   • Kings County Hospital Center Campus
    599 Winthrop Avenue
    Brooklyn, NY 11203
   • Seaview Hospital Campus
    460 Brielle Avenue
    Staten Island, NY 10314
   • Bronx Family Services Center
    260 East 161 Street
    4th Floor
    The Bronx, NY 10451
   • Queens Hospital Center Campus
    160-15 82nd Drive
    Jamaica, NY 11432
    • Informacje dla rodzin - identyfikacja, poszukiwania środowiskowe, pogrzeb na koszt miasta
     • Dla rodzin i przyjaciół:
      • OCME pomaga rodzinom i społecznościom dotkniętym nagłą i tragiczną stratą bliskiej osoby. Wszystkich korzystających z naszych usług traktujemy ze współczuciem, godnością i poszanowaniem.
      • Rodziny mogą skorzystać z Ośrodków Pomocy Rodzinom zlokalizowanych w pięciu okręgach. Ważne aspekty dotyczące rodzin obsługiwanych przez OCME to m.in. identyfikacja oraz odbiór zwłok bliskiej osoby.
     • Identyfikacja:
      • Każde zwłoki przewiezione do OCME muszą zostać formalnie zidentyfikowane. Większość identyfikacji ma formę wizualnych oględzin przeprowadzonych przez członka rodziny lub bliskiego znajomego. Identyfikacji można dokonać na miejscu lub w formie oględzin fotografii zaprezentowanej w jednym z Ośrodków Pomocy Rodzinom zlokalizowanych w pięciu okręgach. Identyfikacje przeprowadzane są również przy użyciu odcisków palców, klisz rentgenowskich z badań stomatologicznych i/lub lekarskich, bądź DNA.
     • Poszukiwania środowiskowe
      • OCME prowadzi Wydział Poszukiwań Środowiskowych, zajmujący się starannymi poszukiwaniami członków najbliższej rodziny w celu identyfikacji zwłok oraz wydania ich do pochówku.
     • Pogrzeb na koszt miasta
      • Do obowiązków OCME jako kostnicy miejskiej należy sprawowana z godnością i poszanowaniem opieka nad wszystkimi przechowywanymi przez nas zwłokami. Niekiedy zdarza się, iż zwłoki pozostają niezidentyfikowane i/lub nieodebrane.
      • Ponieważ naszym celem jest zapewnienie pomocy nowojorczykom dotkniętym pandemią COVID-19, OCME Miasta Nowy Jork oferuje tymczasowe przechowanie zwłok zmarłego do czasu, gdy jego rodzina będzie w stanie zorganizować pochówek. Będziemy współpracować z rodzinami, aby pomóc im w tym trudnym okresie.
     • Często zadawane pytania:
      • Dlaczego zwłoki przywożone są do OCME?
       • Ciała zmarłych przywożone są tutaj, ponieważ prawo wymaga, aby Naczelny Lekarz Sądowy przeprowadził dochodzenie w sprawie przyczyny śmierci osób zmarłych na skutek aktu przemocy, wypadku, samobójstwa, nagłej śmierci osób zdrowych i nieznajdujących się pod opieką lekarza, więźniów oraz wszystkich innych wypadków śmiertelnych o podejrzanym lub niecodziennym charakterze. Lekarz sądowy ma obowiązek ustalenia przyczyny zgonu oraz sposobu, w jaki on nastąpił.
       • Zwłoki mogą być również przywiezione do OCME w przypadku, gdy tożsamość zmarłego lub jego najbliższa rodzina nie są znane. Zwłoki przechowywane są tutaj przez okres poprzedzający pochówek na Cmentarzu Miejskim lub do czasu znalezienia członka najbliższej rodziny, przeprowadzenia identyfikacji i dopełnienia formalności pogrzebowych.
      • Jak długo czeka się na identyfikację?
       • Pracownik Wydziału Identyfikacji przyjmie Państwa tak szybko, jak będzie to możliwe. Wydział Identyfikacji czynny jest siedem dni w tygodniu, w tym w weekendy i w dni świąteczne, w godzinach od 9:00 do 17:00.
       • Ze wszystkimi ośrodkami można kontaktować się telefonicznie dzwoniąc pod numer 212-447-2030.
      • Czym jest sekcja zwłok?
       • Sekcja zwłok to systematyczne badanie ciała zmarłego, przeprowadzane przez wykwalifikowanego patologa. Przeprowadzenie sekcji zwłok nie stanowi przeszkody do wystawienia ciała zmarłego na widok publiczny podczas pogrzebu. Zwłoki badane są pod kątem obecności stanu chorobowego lub urazu; próbki podstawowych organów i/lub płynów ustrojowych mogą zostać pobrane do badań mikroskopowych, chemicznych lub innych. W niektórych wypadkach, organ taki jak mózg lub serce może zostać zachowany na potrzeby dodatkowych badań diagnostycznych.
       • Te badania diagnostyczne przeprowadzane są po wydaniu zwłok członkowi najbliżej rodziny. Po wydaniu zwłok, rodzina może skontaktować się z OCME z prośbą o zwrot wszelkich pobranych organów i/lub próbek tkanki.
       • Wyniki sekcji zwłok zostają odnotowane w formie pisemnego raportu, zawierającego wyniki badań mikroskopowych i laboratoryjnych oraz raporty konsultantów. Kopie tych raportów dostępne są na wniosek najbliższej rodziny lub innych upoważnionych do tego osób.
      • Dlaczego przeprowadza się sekcję zwłok? Czy sekcja zwłok jest konieczna?
       • Zasadniczym celem sekcji zwłok jest określenie przyczyny zgonu i sposobu, w jaki on nastąpił. Pytania, na które szukają odpowiedzi patolodzy, to między innymi:
       • Czy zgon nastąpił w wyniku choroby, urazu, z obu tych przyczyn, czy też z zupełnie innego powodu?
        •  
         • Czy w przypadku śmierci spowodowanej środkami chemicznymi, można uzyskać próbki materiału biologicznego do badań laboratoryjnych dla oceny skutków działania środków chemicznych na podstawowe organy?
        • W przypadku śmierci na skutek fizycznego urazu, czy możemy odtworzyć przebieg śmiertelnego wypadku?
       • Decyzja o przeprowadzeniu sekcji zwłok pozostaje generalnie w gestii lekarza sądowego i jest podejmowana w oparciu o interesy publiczne i rodziny zmarłego w celu udzielenia odpowiedzi na wiele istotnych i naglących pytań. Wykonanie sekcji zwłok jest często wymagane w ramach wywiązania się z obowiązków prawnych, medycznych i publicznych agencji oraz jej roli.
       • W przypadku silnego sprzeciwu najbliższej rodziny wobec przeprowadzenia sekcji zwłok, OCME dokłada wszelkich starań, aby uszanować taki sprzeciw. W przypadku zgłoszenia przez rodzinę zasadnych obiekcji na tle religijnym wobec sekcji zwłok nakazanej przez OCME, najbliższa rodzina będzie miała możliwość zatrudnienia adwokata oraz wniesienia sprzeciwu w obecności sędziego, który zadecyduje o tym, czy sekcja zwłok zostanie przeprowadzona. Sprzeciw wobec sekcji zwłok niemający podłoża religijnego nie jest uznawany w świetle prawa.
     • Gdzie przechowywane są rzeczy osobiste zmarłego?
      • Jeżeli przy zwłokach osoby zmarłej znajdują się rzeczy osobiste, zostaną one przekazane domowi pogrzebowemu wraz z wydaniem ciała.
      • Jeżeli rodzina zmarłego jest nieobecna lub jeżeli zmarły nie ma rodziny, jego rzeczy osobiste zostaną odesłane do urzędu dzielnicowego dzielnicy, w której nastąpił zgon. Stamtąd zostaną przekazane Urzędnikowi Departamentu Policji Miasta Nowy Jork („NYPD”).
      • Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub w domu opieki, bądź też w chwili przyjęcia do szpitala, rzeczy osobiste zostaną zabezpieczone na miejscu. Personel OCME poda Państwu nazwisko i numer telefonu administratora szpitala.
     • Jeżeli zgon nastąpił w wyniku zabójstwa lub w podejrzanych okolicznościach, rzeczy osobiste zmarłego mogą być przechowywane przez NYPD do czasu zakończenia śledztwa i/lub sprawy karnej.
   • W jaki sposób można uzyskać kopię Raportu z sekcji zwłok?
    • Raport z sekcji zwłok (zawierający odniesienie do raportów z wynikami wszystkich badań laboratoryjnych) zostanie wydany wyłącznie na pisemny wniosek. Prosimy wypełnić niniejszy Wniosek o wydanie Raportu z sekcji zwłok.
    • Uwaga: Raporty z sekcji zwłok zostaną wydane wyłącznie najbliższej rodzinie lub prokuratorom; w innych przypadkach, najbliższa rodzina musi wyrazić pisemną zgodę na wydanie raportu z sekcji zwłok wszelkim innym osobom.
    • Jeżeli najbliższa rodzina chce przekazać raport z sekcji zwłok innej osobie (np. adwokatowi lub firmie ubezpieczeniowej), podpis na wniosku MUSI być POTWIERDZONY NOTARIALNIE.
   • Co można zrobić w przypadku pytań natury medycznej/naukowej dotyczących Raportu z sekcji zwłok?
    • Prosimy zadzwonić pod numer 212-447 2030 po czym wybrać opcję 3, aby połączyć się z lekarzem sądowym, który przeprowadził sekcję zwłok.
   • Czy będą naliczone jakiekolwiek opłaty, o których należy wiedzieć?
    • Rodzina zmarłego nie jest obciążana jakimikolwiek opłatami za usługi OCME.