קאראנאווירוס קראנקהייט 2019 (קאוויד 19)

בילד פון א מאן זיצנדיג אויף א באס מיט א מאסקע אויפן פנים. ווערטער לייענען זיך: קאוויד-19 איז נאכאלץ דא. נעמט אונטער שריט זיך צו באשיצן.

[ View information about COVID-19 in English ]

קאוויד-19 פארשפרייט זיך נאך אלץ אין ניו יארק סיטי און ארום די פאראייניגטע שטאטן.

איר קענט נאכפאלגן וויאזוי קאוויד-19 פארשפרייט זיך און וויפיל אין די סיטי זענען וואקסינירט אויף אונזער קאוויד-19: ציפערן בלאט.

וואקסינען

וואקסינאציע איז די וויכטיגסטע מיטל וואס מיר האבן צו אפשטעלן די פארשפרייטונג, און עס איז קיינמאל נישט גרינגער געווען צו וואקסינירט ווערן. יעדער אומוואקסינירטער מענטש אין NYC וואס איז פינף יאר אדער עלטער קען באקומען אן אומזיסטן וואקסין נאך היינט ביי איינס פון די הונדערטע וואקסינאציע פלעצער ארום די סיטי. ניו יארקער קענען אויך אויסוועהלן צו וואקסינירט ווערן אינדערהיים.

וואקסין בוּסטער שאַטס זענען דא צו באקומען פאר אלע פולשטענדיג וואקסינירטע מענטשן פון 12 יאר און עלטער. די שאַטס פארשטערקערן אייער שוץ וואס איר האט פון די ערשטע וואקסין סעריע.

טעסטינג

יעדער איינער זאל זיך טעסטן:

 • גלייך אויב איר האט סימפטאמען פון קאוויד-19.
 • דריי ביז פינף טעג נאכן קומען אין נאענטע בארירונג (זיין אין די זעקס פיס פאר צום ווייניגסטנס 10 מינוט איבער א צייט אפשניט פון 24 שעה) מיט איינעם ווען זיי האבן געהאט קאוויד-19.
 • בעפארן און נאכן רייזן אדער זיך באטייליגן ביי א צוזאמקום, באזונדערס אויב איר און אנדערע זענען נישט וואקסינירט אדער צייטליך מיט אייערע וואקסין שאַטס אדער האבן גרעסערע אויסזיכטן פון שווערע קאוויד-19.

מענטשן וועלכע זענען וואקסינירט זאל זיך נאכאלץ טעסטן. די קאוויד 19 וואקסינען קענען אייך נישט מאכן טעסטן פאזיטיוו.

פארמיידונג

דער בעסטער וועג זיך צו שיצן און יענע ארום אייך פון קאוויד-19 איז צו וואקסינירט ווערן.

אויב איר זענט נישט וואקסינירט, טוט אייער חלק צו העלפן פארמיידן די פארשפרייטונג פון קאוויד-19 אין NYC דורך אונטערנעמען א פאר שריט יעדן טאג. דאס וויכטיגסטע — טראגט א מאסקע אין אלע פובליק פלעצער, אינדרויסן און אינעווייניג.

קאוויד-19: פארמיידט די פארשפרייטונג קארטל (PDF)

מענטשן מיט גרעסערע אויסזיכטן פון שווערע קאוויד-19 קראנקייט

שווערע קראנקייט מיינט אז דער מענטש וואס האט קאוויד-19 דארף מעגליך אריינגיין אין שפיטאל, זיין אין אינטענסיוו קעיר אדער דארף האבן א ווענטילאטאר זיי צו העלפן אטעמען, אדער קענען אפילו שטארבן. מענטשן וועלכע האבן גרעסערע אויסזיכטן פון שווערע קראנקייט דארפן זיין פארזיכטיג און אויפפּאסן אויף זייער געזונט. די אויסזיכטן פון שווערע קאוויד-19 קראנקייט ווערן גרעסער מיט עלטער, און עלטערע מענטשן האבן די גרעסטע אויסזיכטן.

טראגעדיגע מענטשן

מענטשן וועלכע באקומען קאוויד-19 בשעת'ן זיין טראגעדיג האבן גרעסערע אויסזיכטן צו שווער קראנק ווערן אדער שטארבן ל"ע פון קאוויד-19. שווערע קראנקייט קען אריינרעכענען האספיטאליזאציע, אינטענסיוו קעיר אדער דארפן א ווענטילעיטאר.

קאוויד-19 וואקסינאציע איז רעקאמענדירט פאר אלע מענטשן פון פינף יאר און עלטער, אריינרעכענענדיג מענטשן וועלכע זענען טראגעדיג, קימפעטארינס, נוירסן א בעיבי אדער מענטשן וועלכע ווילן טראגעדיג ווערן. די בענעפיטן פון באקומען א קאוויד-19 וואקסין דורכאויסן זיין טראגעדיג וועגן איבער סיי וועלכע באקאנטע אדער פאטענציאלע סכנות פון וואקסינאציע.

לאזט נישט אויס אייערע העלט קעיר אפּוינטמענטס דורכאויס אדער נאכן זיין טראגעדיג. אויב איר זענט קראנק אדער אויב איר האט קאוויד-19 סימפטאמען באלד פארן געבוירן, פארבינדט אייך מיט די פלאץ וואו איר פלאנט צו האבן די געבורט בעפאר איר קומט אן.

 • טראגעדיג: לערנט איבער די פארשידענע סכנות פון קאוויד-19 פאר טראגעדיגע מענטשן און הילף וואס איז דא צו באקומען.

באהאנדלונגען

באהאנדלונגען פאר קאוויד-19 זענען דא צו באקומען פאר יעדן איינעם פון 12 יאר און עלטער וואס טעסט פאזיטיוו פאר קאוויד-19. באהאנדלונגען זענען אומזיסט און קענען דעליווערט ווערן צו אייער היים ביז 24 שעה. די באהאנדלונגען קענען פארגרינגערן סימפטאמען און העלפן אייך האלטן אינדרויסן פון שפיטאל.

פאר מער אינפארמאציע, זעהט אונזער באהאנדלונגען בלאט.

גייסטישע געזונט

דער קאוויד עפידעמיע האט גורם געווען פאר ניו יארקער דרוק, אויסשעפונג און אנגסט. אזוי ווי איר שיצט ווייטער אייער געזונט און קאמיוניטי, איז עס אויך וויכטיג צו שיצן אייער גייסטישע געזונט און אין זינען האבן אייער אלקאהאל ארייננעם און נארקאטיק באניץ.

עס זענען פארהאן כלים און שטיצע אייך צו העלפן זיך אן עצה געבן.

טעגלעכע באהאנדלען טיפין

 • ווייסט ווי אזוי דרוק, טראומא און טרויער קען אפעקטירן ווי אזוי איר פילט:
  • פיזיש: מידקייט, קאפווייטאגן, הארץ קלאפעניש און דאס ערגער ווערן פון א שוין פאראנענע מעדיצינישע פראבלעם
  • עמאציאנעל : פילן אומעטיג, פארצווייפלונג, אנגסט, בייזקייט און ווערן גרינג אויפגעבראכט
  • גייסטיש: צעמישעניש, פארגעסן, און שווער צו קאנסענטרירן אדער מאכן החלטות
  • אויפפיר: נישט אויפפירן ווי זיך אליין, נישט קענען איינרוען, קריגעריש און ענדערונגען אין עסן, שלאפן, און נארקאטיק באניץ
 • פאקוסירט אויף די טיילן פון לעבן וואס איר קענט קאנטראלירן. האלט אן אייער לעבנס שטייגער, טראגט א פנים מאסקע און היט אויף א פיזישע ווייטקייט פון אנדערע.
 • שטייט פארבינדן מיט מענטשן וואס שטיצן אייך און קאמיוניטיס ארום אייך.
 • דערמאנט אייך פון אייערע שטארקייטן און ווי אזוי איר האט זיך אן עצה געגעבן אין אנדערע שווערע צייטן.

צו רעדן מיט א טרענירטע פראפעסיאנאל וואס קען צושטעלן שטיצע און רעקאמענדאציעס פאר קעיר, קאנטאקט NYC Well אדער NYC Project Hope.

פאר מער אינפארמאציע, באזוכט אונדזער גייסטישע געזונט און נארקאטיק קרום-באניץ בלאט.