COVID-19 vaksen

A booster that targets the COVID-19 variants? Bullseye.

View information about COVID-19 in English

Enfòmasyon Jeneral sou Vaksen an

Dòz Rapèl ki Ajou a Disponib Kounye a

Dòz rapèl vaksen kont COVID-19 ki ajou yo disponib kounye a pou tout moun ki gen 5 lane e plis ki te resevwa dènye dòz vaksen yo sa gen omwen de (2) mwa. Yo rekòmande dòz rapèl Pfizer ki ajou a pou tout moun ki gen 5 lane e plis, epi dòz rapèl Moderna ki ajou a pou tout moun ki gen 6 lane e plis. Ou kapab chwazi ki dòz rapèl pou pran.

Dòz rapèl ki ajou yo fèt espesyalman pou pwoteje ou kont souvaryant omicron yo ki alabaz prèske tout dènye enfeksyon yo nan Vil New York.

Ou kapab pran dòz rapèl ki ajou sa a nan menm moman ak lòt vaksen yo. Kidonk, se pou prevwa pran alafwa dòz rapèl ou a ak vaksen kont grip la jodi a.

Pran Vaksen an Jodi a

Pou w jwenn yon kote k ap bay vaksen, sèvi ak zouti pou jwenn vaksen (Vaccine Finder) Vil la. Ou kapab chèche kèk tip vaksen espesifik, tankou dòz rapèl yo ak dòz ki espesifik pou laj yo.


Rele 877-829-4692 pou pran randevou nan sèten lokal, epitou pou jwenn lòt asistans pou vaksinasyon.

Si ou se yon rezidan New York ki pa ka kite lakay li oswa ki gen omwen 65 an, ou ka enskri sou entènèt pou vaksinasyon lakay ou oswa rele 877-829-4692.


Vaksen yo ka pwoteje ou ak kominote w la kont maladi COVID-19 grav, ospitalizasyon ak lanmò. Y ap ba ou vaksen yo gratis kèlkeswa sitiyasyon imigrasyon ou.

Vaksinasyon an gen mwens danje pase risk tonbe malad la ak gen efè ki dire lontan akòz COVID-19. Menm moun ki te gen COVID-19 deja ta dwe pran vaksen an kanmenm.


Vaksinasyon pou Timoun

Vaksen kont COVID-19 yo disponib pou timoun ki gen laj omwen 6 mwa.

Vaksen yo ap ede pitit ou a vin gen iminite epi ba li pwoteksyon kont maladi grav ak lanmò akòz COVID-19. Timoun yo gen dwa gen menm efè segondè ak granmoun lè yo pran vaksen an, avèk abityèlman ti efè ki dire yon oswa de (2) jou.

Varyant pi kontajye COVID-19 k ap simaye yo lakòz kèk timoun vin malad, ospitalize ak mouri. Pi bon fason pou pwoteje pitit ou a se fè li pran vaksen an kou sa posib.

Orè Vaksinasyon

Timoun ki gen mwens pase 5 an dwe pran menm vaksen yo te resevwa nan premye dòz yo a pou dezyèm (ak twazyèm) dòz yo nan seri prensipal la. Y ap konsidere yo fin vaksinen nèt de (2) semèn apre oswa twazyèm dòz Pfizer yo a oswa dezyèm dòz Moderna yo a.

Pfizer

 • Laj: 6 mwa a 4 ran
 • Dòz: Twa
 • Orè: Yo dwe pran dezyèm dòz la omwen 21 jou (3 semèn) apre premye a, e twazyèm dòz la omwen 56 jou (8 semèn) apre dezyèm nan.

Moderna

 • Laj: 6 mwa a 5 an
 • Dòz: De (2)
 • Orè: Yo dwe bay dezyèm dòz la omwen 28 jou (4 semèn) apre premye a.

Konsantman Obligatwa

Yon paran oswa responsab legal dwe bay konsantman pou pitit yo a pran vaksen an pèsonn, pa telefòn oswa pa ekri, dapre kote k ap fè vaksinasyon an. Yo p ap bezwen bay prèv yo se paran oswa responsab legal timoun nan.

Timoun ki gen laj rive 15 an dwe gen yon paran oswa responsab legal oswa yon lòt granmoun ki ap bay swen ke paran an oswa responsab legal la chwazi ki akonpaye yo nan kote k ap fè vaksinasyon an


Dòz Rapèl yo

Dòz rapèl vaksen kont COVID-19 Pfizer ak Moderna ki ajou yo disponib kounye a. Yo rekòmande dòz rapèl ki ajou yo pou tout moun ki gen 5 lane e plis, menm si yo te deja resevwa yon dòz rapèl. Yo rele yo vaksen rapèl "bivalan" paske mwatye nan dòz la sitou vize souvaryant omicron yo ki alabaz prèske tout dènye enfeksyon yo nan Vil New York. Dòz rapèl sa yo ogmante iminite ou apati dòz ou te pran oparavan yo.

Ou kapab pran dòz rapèl bivalan ki ajou a si gen omwen de (2) mwa ki pase depi lè ou te dènye dòz vaksen kont COVID-19 ou a.

Moun ki gen 6 lane e plis yo kapab pran swa dòz rapèl Pfizer a swa Moderna a kèlkeswa mak vaksen yo te resevwa oparavan an. Timoun ki gen 5 lane yo kapab pran dòz rapèl Pfizer a sèlman.

Si ou te gen COVID-19 la dènyèman, ou kapab tann pou pran yon dòz rapèl jiska twa (3) mwa apre ou te fin santi premye sentòm yo, oswa, si ou pa t gen okenn sentòm, twa (3) mwa apre dat tès ou a. Ou gendwa vle pran yon dòz rapèl nan mwens pase twa (3) mwa apre w te fin genyen COVID-19 la si w gen plis risk pou malad grav oswa trape COVID-19 la ankò.

Pale ak pwofesyonèl swen sante w la sou ki lè ou ta dwe pran pwochen vaksen w lan.

Timoun ki gen mwens pase 5 lane yo pa elijib kounye a pou yo pran yon dòz rapèl.

Dòz Anplis pou Moun ki gen Sistèm Iminitè Afebli

Apa rapèl yo, moun ki gen laj omwen 5 an ki gen defisyans iminitè mwayen oswa grav (sa vle di yo gen yon sistèm iminitè ki afebli) dwe pran yon dòz vaksen anplis, nan kad seri vaksen prensipal yo. Yo ka pran yon twazyèm dòz 28 jou apre dezyèm dòz vaksen Pfizer a oswa vaksen Moderna a oswa vaksen yon grenn dòz Johnson & Johnson nan.

Si ou te pran vaksen Pfizer oswa Moderna a, pran menm mak vaksen an pou dòz anplis ou a. Si ou te pran vaksen Johnson & Johnson nan, ou dwe pran vaksen Pfizer oswa Moderna a pou dòz anplis ou a.

Piki sa a fèt pou ede moun ki gen dwa pa gen reyaksyon fò pa rapò a de (2) premye piki yo poutèt yon pwoblèm oswa tretman medikal. Moun ki gen laj omwen 12 an ki pran piki sa a dwe pran omwen yon rapèl tou lè yo kalifye.


Aksè Jis ak Ekitab

Depatman Sante a ap pran dispozisyon pou tout moun jwenn vaksen kont COVID-19 yon fason jis ak ekitab. N ap pran dispozisyon pou kominote ki frape pi di anba pandemi an kapab jwenn vaksen an.

Moun ki gen Andikap

Moun ki gen andikap yo kapab jwenn èd pou pran yon randevou vaksinasyon nan yon sit ki aksesib, pou ale nan randevou a epi pou pran piki yo a. Kalite èd sa a rele yon akomodasyon rezonab.

Ou kapab jwenn akomodasyon rezonab si ou genyen difikilte:

 • Wè oswa tande
 • Reflechi oswa konsantre
 • Pale
 • Itilize bra ou yo
 • Jere aktivite kotidyen ou
 • Fè fas avèk santiman tristès oswa anksyete
 • Deplase oswa monte eskalye

Menm si lis la pa konplè, men kèk egzanp akomodasyon rezonab moun mande souvan: yon chèz woulan y ap bay lè yo rive, entèpretasyon lang siy ameriken oswa entèpretasyon taktil, yon kote pezib si espas ki gen anpil bwi yo akablan, ak eksplikasyon pale oswa pa jès pou jwenn wout yo nan lokal vaksinasyon an.

Ou kapab mande yon akomodasyon rezonab lè ou ap pran randevou pou vaksinasyon w lan, oswa sou paj entènèt pou pran randevou Vil la oswa lè ou rele 855-491-2667. Ou kapab mande yon akomodasyon rezonab tou nan men anplwaye yon lokal vaksinasyon Vil la ap jere, oswa voye yon imèl pou hubaccess@health.nyc.gov pou plis enfòmasyon.

Ou kapab enskri anliy pou yon vaksinasyon adomisil oswa rele 877-829-4692 tou.

Pou plis enfòmasyon, gade:


Resous Anplis yo