Resous pou Imigran

Administrasyon Resous Imèn Vil New York/Depatman Sèvis Sosyal (HRA/DSS) bay èd pou yon ti tan pou moun ak fanmi ki bezwen sèvis sosyal ak moun ki bezwen ekonomik pou ede yo vin endepandan. Men kèk nan sèvis nou yo: asistans lajan kach pou yon ti tan, asirans sante piblik, koupon pou achte manje, granmoun aje kap pran swen nan kay ak pou moun andikape, gratis, sèvis pwoteksyon pou granmoun, vyolans nan kay, sèvis sipò pou moun ki genyen VIH/SIDA ak aplikasyon sipò timoun.  

Men kèk enfòmasyon sou fason HRA kapab ede ou. Pou jwenn plis enfòmasyon, rele 311.