FAQ: Piblik Jeneral/Kliyan

Wè lis kesyon moun poze souvan (FAQ) nou yo anba la a.

 1. Kijan pou mwen fè yon demann oswa yon plent?
  Ou ka soumèt yon demann oswa yon plent nan fason sa yo:

 2. Kijan pou mwen aplike pou sèvis pou ijans yo?
  Moun k ap viv nan Vil New York epi ki nan kriz ka kalifye pou asistans pou ijans avèk aryere yo dwe sou lwaye, aryere yo dwe sou sèvis piblik, oswa avi pou dekonekte sèvis yo ak/oswa peman pou depo. Aplike nan adrès Sant Djòb HRA ki pi pre ou. Pou jwenn yon lis biwo yo, tanpri ale nan paj sitwèb sant djòb yo.
 3. Kijan pou mwen aplike pou Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè?
   
  • Aplike sou entènèt
  • Oswa ale nan 311 sou Entènèt oswa HRA Infoline nan nimewo 718-557-1399
   epi n ap voye yon aplikasyon ak enfòmasyon yo ba ou. Answit ranpli aplikasyon an epi voye li retounen nan adrès:

   PO BOX 24510
   Brooklyn, NY 11201

   oswa Fakse li nan nimewo 718-834-3296 | 718-834-3299 oswa retounen li poukont ou. 

  • Ou kapab chwazi youn nan nenpòt sant SNAP.
  • Oswa telechaje li nan sitwèb Administrasyon Resous Imèn (HRA) oswa NYC.gov/ACCESSNYC
 4. Mwen te aplike pou Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè, kijan pou mwen konnen sitiyasyon aplikasyon mwen?
  Ou ka chèche sitiyasyon aplikasyon ou depi ou tcheke kont AccessNYC ou nan
  NYC.gov/ACCESSNYC.
 5. Kijan mwen kapab aplike pou Asistans Lajan Kach? 
  Pou ou kapab detèmine si ou kalifye pou asistans lajan kach pou yon ti tan, ou ka ranpli yon aplikasyon nan adrès Sant Djòb HRA ki nan kòd postal ou. Pou jwenn yon lis biwo yo, tanpri ale nan
  paj sitwèb sant djòb yo.
 6. Kijan pou mwen fè yon plent konsènan vizit pou Odyans san Patipri mwen?
  Ou ka kontakte Office of Temporary & Disability Assistance (OTDA) (Biwo Asistans Pwovizwa ak Asistans pou Moun Andikape) nan telefòn nan nimewo 1-800-342-3334 | 518-474-8781 | nan faks nan nimewo 518-473-6735.
 7. Kisa mwen kapab fè si dosye mwen fèmen oswa anba sanksyon?
  Ou gen dwa pou fè yon demann pou yon Rezolisyon Obligatwa Konfli (MDR) ak yon demann pou Odyans san Patipri pou rezoud pwoblèm fèmti oswa sanksyon ou kwè ki te enpoze yon fason ki pa kòrèk.
 8. Mwen gen kesyon konsènan pwoteksyon Medicaid mwen, kimoun mwen kapab kontakte?
  Kliyan ki bezwen èd konsènan Swen Kontwole Medicaid kapab rele nimewo
  1-800-505-5678.


  • Pou kesyon konsènan kalifikasyon ou, rele nimewo 1-888-692-6116
  • Pou tout lòt demann, rele Infoline nan nimewo 718-557-1399
 9. Si mwen se yon moun ki andikape epi mwen bezwen èd, kijan pou mwen fè yon Demann Fòmèl pou Aranjman Rezonab?
  Ou kapab rele nimewo 212-331-4640 oswa ou kapab ale nan
  Paj Sitwèb Aranjman Rezonab HRA.
 10. Èske HRA divilge enfòmasyon yo ba otorite imigrasyon federal yo? 
  HRA p ap rapòte enfòmasyon pèsonèl ou ba okenn moun, sof si lalwa egzije sa. Dekrè Egzekitif 41 Vil New York pwoteje sekrè enfòmasyon nenpòt moun k ap chèche resevwa sèvis Vil la. HRA ap sèlman mande ou enfòmasyon sou kondisyon imigrasyon ou si nou gen obligasyon pou detèmine kalifikasyon ou oswa si lalwa ki egzije pou nou fè sa.
 11. Mwen se yon imigran, èske sèvis m ap resevwa yo afekte dosye imigrasyon mwen?

  • U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) (Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini) fè konnen si w ap resevwa:
  • Avantaj nan Pwogram Nitrisyon Siplemantè (ki te rele koupon pou achte manje anvan) oswa lòt èd manje ak avantaj swen sante, tankou Medicaid, sa p ap afekte dosye imigrasyon ou.
  • Asistans Lajan Kach, SSI ak swen pandan lontan nan yon kay retrèt oswa nan yon lòt enstitisyon, sa ka afekte dosye imigrasyon ou; sa depannde sitiyasyon ou.
  • Pou jwenn enfòmasyon sou dosye imigrasyon patikilye ou, nou rekòmande ou pou konsilte yon espesyalis lwa imigrasyon.
 12. Kijan mwen kapab jwenn èd si mwen pa kapab jwenn dokiman mwen bezwen yo pou aplike pou avantaj yo, tankou dokiman imigrasyon mwen?
  Ou ta dwe kontakte Department of Youth and Community Development's Office of Immigrant Initiatives (Biwo Pwogram pou Imigran Depatman Devlopman Jèn Moun ak Kominote). Nimewo telefòn yo se 212-442-5267. Biwo sa a fonksyone avèk plis pase 80 òganizasyon kominotè kote anplwaye yo resevwa bon jan fòmasyon nan ede moun jwenn dokiman imigrasyon.
 13. Kòm yon imigran, pou ki sèvis HRA mwen kalifye pou resevwa?
  Gade Gid Kominote pou Avantaj Piblik pou Imigran yo
 14. Mwen pa pale Anglè byen. Èske gen nenpòt sèvis ki disponib pou ede mwen?
  Gen sèvis entèpretasyon ki disponib gratis nan tout ajans Vil la nan telefòn (disponib nan sant HRA nan plis pase 170 lang), fas-a-fas lè sèvis yo disponib ak lè w ap tradui dokiman.