FAQ: CBO/Ajans Gouvènman

Wè lis kesyon moun poze souvan (FAQ) nou yo anba la a.

 1. M ap ede yon kliyan, kijan mwen kapab jwenn enfòmasyon sou aplikasyon an oswa sou dosye kliyan an?
  Tanpri ranpli Fòm Otorizasyon pou Divilge Enfòmasyon sou Dosye epi fakse li nan nimewo
  212-331-4685. Si kliyan ki konsène a se yon kliyan HASA, tanpri ranpli fòm siplemantè sa a epi fakse li ansanm avèk “fòm otorizasyon pou divilge enfòmasyon sou dosye” nan nimewo faks ki endike anwo a. Ou ka kontakte Biwo Sèvis Elektè nan nimewo 212-331-4640.

 2. Mwen enterese fè yon reprezantan HRA bay yon apèsi sou ajans lan. Kimoun mwen kapab kontakte?
  Tanpri kontakte Zafè Elektè (Constituent Affairs) nan nimewo 212-331-4640 avèk non òganizasyon ou ak dat evènman an, epi yon moun ap kontakte ou.

 3. Kijan mwen kapab vin yon patnè kominote avantaj SNAP oswa Medicaid?
  Patnè avantaj SNAP ak Medicaid fasilite aksè nan Avantaj SNAP oswa Medicaid pou moun pòv k ap travay nan NYC. Pou konnen kijan òganizasyon ou kapab vin yon patnè avantaj kominote, tanpri rele nimewo 212-331-4640. Chèche jwenn plis enfòmasyon sou travay la nan yon patnè avantaj kominote.

 4. Kijan òganizasyon mwen kapab soumèt òf pou yo konsidere pou apwovizyònman ak kontra HRA?
  Biwo ki bay Kontra yo sipèvize jesyon pòtfolyo kontra ajans lan epi yo asire respè pou Règ Konsèy Direksyon Acha Vil la. Tanpri ale nan seksyon Doing Business with HRA (Fason pou Fè Biznis avèk HRA) pou konnen Demann ki genyen kounye a pou Pwopozisyon yo (Request For Proposals (RFPs)) ak Soumisyon Konpetitif ki Kachte yo.