NYC Resources 311 Office of the Mayor
New York City Fire Department
Find Us on Facebook Twitter
RESOUS / KESYONÈ – ANKÈT SOU SATISFAKSYON


Tanpri reponn chak kesyon. Pou fè sa, klike makè a nan ti wonn ki louvri a ki toupre repons ki pi aplikab la. Si ou pa konprann yon kesyon oswa si kesyon an pa konsène eksperyans ou, chwazi “Mwen pa konnen” oswa “Pa Konsène mwen.” Pou efase fòm lan epi pou rekòmanse, klike sou bouton “Re-Inisyal ize”. Tanpri sonje n ap itilize kontribisyon ou pou amelyore sèvis la epitou n ap konsève li an sekrè.

Tout espas yo obligatwa pou ranpli.

This survey is available in the following languages:
Spanish, Russan, Italian, Hatian-Creole, Korean, Mandarin, Arabic

Dat Sèvis la (date of service enter as: MM/DD/YYYY)

Lè Sèvis la (time of service)

Minisipalite Sèvis la (Borough)

Kouman ou te konnen kesyonè sa a egziste?
Aktivite kominotè
3-1-1
Dènye fwa mwen te rele 9-1-1
Rechèch nan Entènèt
Imèl

Kimoun ki te rele 9-1-1?
Mwen te rele
Moun fanmi mwen
Zanmi/vwazen
Lòt moun

Ki anbilans ki te rive lakay ou?
FDNY
Anbilans lopital
Volontè kominote
Lòt
Mwen pa konnen

Èske ekip anbilans lan te poli ak respektye?
Dakò nèt
Dakò
Pa dakò
Pa dakò ditou
Pa Konsène Mwen

Èske yo te mennen oumenm (oswa pasyan an) nan lopital ou chwazi?
Wi
Non
Mwen pa konnen
Mwen pa t janm ale lopital

Èske ou te satisfè avèk fason ekip anbilans lan te konprann ak trete maladi/blesi a?
Trè satisfè
Satisfè
Ni satisfè ni pa satisfè
Pa satisfè
Pa satisfè ditou
Mwen pa konnen

Kouman ou te satisfè avèk kapasite nou pou kominike avèk ou nan lang apwopriye?
Trè satisfè
Satisfè
Ni satisfè ni pa satisfè
Pa satisfè
Pa satisfè ditou
Mwen pa konnen
Pa Konsène Mwen

Èske yo te itilize yon sèvis entèpretasyon pou fè kominikasyon an pi fasil?
Wi
Non
Mwen pa konnen

Konbyen fwa oumenm (pasyan an) te itilize sèvis anbilans (nan dènye 12 mwa yo)?
Yon fwa
Ant 2 ak 5 fwa
Plis pase 5 fwa
Mwen pa konnen
Pa Konsène Mwen

Sèks (pasyan an)
Gason
Fanm

Tanpri endike nan ki gwoup laj ou (pasyan an) tonbe?
0 - 18
19 - 45
46 - 64
65 - plis

  

Tanpri revize avèk prekosyon enfòmasyon ou antre yo anvan ou klike sou bouton soumèt la.
Pa soumèt menm mesaj la plis pase yon fwa; si w fè sa, sa kapab mete reta nan tretman done yo.

 

 

Copyright 2014 The City of New York Contact Us Privacy Policy Terms of Use