Voye yon lèt ba Commissioner Polly Trottenberg

Tanpri itilize fòm sa a pou voye yon lèt nan Department of Transportation (DOT) ansanm avèk pwoblèm ou genyen ki konsène sèvis transpò a. Tanpri kontakte Metropolitan Transportation Authority (MTA) pou pwoblèm ou genyen avèk tren, otobis oswa sèvis chemennfè banlye. Kontakte Depatman Lapolis pou pwoblèm ou genyen avèk ajan ranfòsman sikilasyon machin oswa pou veyikil yo remòke. Kontakte Department of Finance (DOF) pou jwenn èd pou kontravansyon pakin ak vyolasyon yo wè nan kamera.

Tradui paj sa a nan lang English, español, italiano, polski, বাংলা, 한국어판, 中文版, русском языке.

An nou ale dirèkteman nan kalite pwoblèm ki lakòz ou voye lèt la.

Kote sa ye?

Kote Espesyal

Ou dwe chwazi yon minisipalite.

Yon sègman se yon twonson lari a, tankou Fifth Avenue ant 42nd ak 43rd Streets.

Adrès Egzat
Kalfou
Sègman Lari
Ki pon oswa tinèl?

Se pa tout pon New York City (NYC) ki anba kontwòl DOT. Chèche plis enfòmasyon sou enstitisyon ki opere pon NYC yo.

Ki enfrastrikti pakin minisipal?

Ki kote epi kilè nan Staten Island Ferry?

Detay sou Otowout la

Deskripsyon

Si ou gen yon nimewo dosye, tanpri mete li nan deskripsyon an.

Enfòmasyon pou kontakte ou pou nou kapab fè suivi.

Ou p ap resevwa yon repons DOT.