Konsènan Nou

Misyon DOT se pou prevwa mouvman moun ak machandiz yon fason ki pwoteje, efikas, ak responsab sou plan anviwònman nan Vil Nouyòk, epitou pou konsève ak amelyore enfrastrikti transpò ki enpòtan pou dinamis ekonomik ak kalite lavi moun k ap viv nan Vil la. Travay ajans nou an gide nan plan estratejik nou, Sustainable Streets. Nou se yon ajans k ap tande kliyan yo nan tout aktivite nou yo. Pou reyalize misyon sa a, Depatman an ap travay pou reyalize objektif sa yo:

  • Ofri mouvman pwoteje, efikas ak responsab sou plan anviwònman pou pyeton yo, machandiz yo, ak sikilasyon machin nan lari yo, nan otowout yo, sou pon yo, ak sou wout navigab rezo transpò Vil la.
  • Amelyore mobilite sikilasyon an epi redui blokis machin toupatou nan Vil la.
  • Reyabilite ak konsève enfrastrikti Vil la, tankou pon yo, tinèl yo, lari yo, twotwa yo ak otowout yo.
  • Ankouraje itilizasyon transpò an komen ak mòd transpò ki pwoteje anviwònman an.
  • Egzekite pwogram edikasyon sou sekirite sikilasyon machin yo.

4,500 anplwaye DOT yo sipèvize apeprè 6,300 mil lari ak otowout, plis 12,000 mil twotwa, 781 estrikti pon ak sis (6) tinèl. Anplwaye DOT yo enstale ak konsève plis pase 1.3 milyon pano nan lari a, siyal sikilasyon machin nan plis pase 12,000 kalfou ki gen siyalizasyon, plis pase 250,000 limyè nan lari, ak 69 milyon pye lineyè siyalizasyon. DOT sipòte itilizasyon mòd transpò ki pwoteje anviwònman an. Nou fè konsepsyon amenajman bisiklèt, liy otobis, ak sant komèsyal piblik. Nou opere Staten Island Ferry, ki sèvi plis pase 21 milyon moun chak ane, epitou nou sipèvize operasyon feri yo sou waf Minisipalite Vil la posede yo. Nou edike elèv ak adilt ki nan Vil la konsènan sekirite nan lari. Anplwaye nou yo bay pèmi estasyònman pou moun ki andikape, ajans ki pa la pou fè pwofi ak enstitisyon gouvènman, ak pèmi veyikil komèsyal pou kamyon, epitou yo bay pèmi konstriksyon pou travay nan lari Vil la. Voye yon lèt ba Commissioner Polly Trottenberg