NYC Resources 311 Office of the Mayor
 
RSS RSS
Flickr Flickr
Follow @NYCPlanning on Twitter Twitter
  SEARCH  
City Planning:

 

Take me to...
Commission Meetings
Commission Reports
Census FactFinder
LUCATS - Land Use
Application Tracking
ZoLa - Zoning and Land Use Application
Community Portal
BluePRint
Waterfront Access Map
Zoning Map Finder
Map & Bookstore
Job Opportunities
Press Releases
DCP Site Map
Contact DCP

 

Click Once to Submit Query

 

Translate this page
 
About Us > Haitian Creole Printer Friendly Version

Sit wèb pou Aksè nan Lang


Entwodiksyon (PAJ-DAKÈY)
Avèk plis pase 3 milyon rezidan ki fèt nan peyi etranje epi ki sòti nan plis pase 200 peyi diferan, Nouyòk se lakay pou popilasyon ki pi divèsifye nan lemonn. Nouyòkè yo sòti toupatou sou latè epi yo pale plis pase 200 diferan lang. Prèske mwatye Nouyòkè yo pale yon lang lakay yo ki diferan ak lang Angle, epitou 25% pa pale Angle kòm lang natifnatal yo.


Nan mwa jiyè 2008, Majistra Michael Blomberg te siyen Dekrè 120, ki te mande tout ajans Vil la pou yo ofri opòtinite pou moun ki pa maton nan lang Angle pou yo kominike ak resevwa sèvis. Konfòmeman avèk Dekrè 120 an, Depatman Planifikasyon Vil la te devlope yon Plan Aksè nan Lang ki deziyen pou ede moun yo jwenn aksè serye nan pifò sèvis enpòtan nou yo. 

Yon kopi konplè Plan Aksè Depatman an nan Lang disponib la a.

Patisipasyon piblik se yon aspè enpòtan desizyon pou amenajman teritwa nan Nouyòk, epitou Depatman Planifikasyon Vil la ap chèche asire lang pa reprezante yon baryè pou patisipasyon.  Anba a w ap jwenn enfòmasyon sou pwosesis ak sèvis Depatman Planifikasyon Vil la, ak sèvis espesifik ki disponib pou moun ki pa maton nan lang Angle.  Tanpri sonje tout seksyon sit wèb Depatman Planifikasyon Vil la disponib depi w chwazi “Translate this Page” (Tradui Paj sa a) nan kwen gòch sit wèb Depatman an.


KONTNI:

Prezantasyon Depatman Planifikasyon Vil la

Pwosesis Amenajman Teritwa

*Temwayaj nan Odyans Piblik Komisyon Planifikasyon Vil la

Asistans Teknik


Prezantasyon Depatman Planifikasyon Vil

Depatman Planifikasyon Vil la responsab pou planifikasyon fizik ak sosyo-ekonomik vil la. Depatman an sipèvize revizyon amenajman teritwa ak revizyon anviwònman an, preparasyon plan yo, règleman ak etid dekoupaj an zòn pou ankouraje devlopman estratejik nan kominote yo toupatou nan vil la, ak òf asistans teknik ak enfòmasyon sou planifikasyon pou ajans gouvènman ak ofisyèl piblik yo. Depatman anba sipèvizyon dirèk Majistra-Adjwen an pou Devlopman Ekonomik, epi nan biwo sa a pou Majistra a. Direktè Planifikasyon Vil la responsab pou konseye ak asiste Majistra a nan zafè ki asosye avèk devlopman ak amenajman vil la ak nan pwoblèm avèk konsekans alontèm pou anviwònman ki bati nan vil la.

Answit, Direktè a sèvi tou kòm Prezidan Komisyon Planifikasyon Vil la.  Komisyon Planifikasyon Vil la genyen 13 manm. Se Majistra a ki lonmen sis (6) nan manm sa yo (anplis Prezidan an). Prezidan Minisipalite yo ak Defansè Piblik la lonmen lòt sis (6) manm yo. Komisyon Planifikasyon Vil la òganize reyinyon ak Odyans piblik, epitou li konsidere ak volte sou amenajman teritwa ak aplikasyon ki asosye yo.


Pwosesis Amenajman Teritwa

Dapre Seksyon 197-c Ak Konstititif Vil la, desizyon amenajman teritwa ki mande aksyon diskresyonè Komisyon Planifikasyon Vil la kapab pase nan Pwosedi Revizyon Inifòm Amenajman Teritwa, ki rele “ULURP” anjeneral. ULURP egzije pou aplikasyon ki afekte amenajman teritwa vil la revize piblikman dapre kalandriye ki obligatwa yo. Patisipan kle ki nan pwosesis ULURP se Depatman Planifikasyon Vil la (DCP) ak Komisyon Planifikasyon Vil la (CPC), the Konsèy Kominote yo, Prezidan Minisipalite yo, Konsèy Minisipalite yo, ak Konsèy Minisipal Vil la, ak Majistra a.

W ap jwenn plis enfòmasyon ki asosye otomatikman sou Pwosesis ULURP isit la.


Odyans Komisyon Planifikasyon Vil la

Anjeneral, yo òganize Odyans Piblik Komisyon Planifikasyon Vil la nan Spector Hall at 22 Reade Street chak de (2) mèkredi, a 10am. W ap jwenn yon kalandriye odyans Komisyon Planifikasyon Vil la isit la. Fèy desizyon ki asosye otomatik nan dènye Odyans Piblik Komisyon Planifikasyon Vil la disponib isit la.


Temwayaj nan Komisyon Planifikasyon Vil la

Apati 1ye jiyè 2009, Komisyon Planifikasyon Vil la ap aksepte temwayaj moun LEP yo nan lang Panyòl, Chinwa, Koreyen, Ris, Italyen, ak Kreyòl Ayisyen pou tout aplikasyon yo. Enstriksyon espesyal pou temwayaj nan lang etranje yo disponib nan biwo anrejistreman oratè nan chak odyans piblik. Si w ap fè demann sèvis entèpretasyon, ekip Komisyon an ap fè efò pou idantifye yon entèprèt pou ou. Oratè k ap itilize sèvis yon entèprèt ap jwenn 2 adisyonèl pou yo bay temwayaj la. Si pa ta genyen entèprèt ki disponib, y ap anrejistre temwayaj ou epi y ap bay Manm Komisyon yo yon tradiksyon alekri nan yon pwochen dat.

Komisyon an depannde sèvis entèprèt volontè, epitou nou mande pou w pran pasyan pandan n ap chèche mwayen pou satisfè bezwen entèpretasyon ou. Pou ofri Komisyon avi davans sou yon demann pou sèvis entèpretasyon nan yon pwochen odyans, tanpri kontakte Luis Falcon nan (212) 720-3379, LFalcon@planning.nyc.gov .


Asistans Teknik

Depatman Planifikasyon Vil la ofri enfòmasyon sou planifikasyon ak amenajman teritwa pou piblik la. Pou fè sa, li ofri asistans dirèk nan biwo minisipalite nou yo ak nan Biwo pou Èd nan Dekoupaj an Zòn. Nou ofri lòt enfòmasyon pou piblik la nan sit wèb la.

Tout biwo asistans piblik ki nan Planifikasyon Vil la ekipe pou ede Moun ki pa Maton nan lang Angle yo, avèk itilizasyon entèprèt volontè souplas oswa entèprèt nan telefòn.

W ap jwenn yon lis enfòmasyon sou kontak pou Biwo Planifikasyon Vil la isit la. Tanpri pran pasyans pandan ekip nou an ap idantifye yon entèprèt ki apwopriye pou ede ou.
Copyright 2016 The City of New York Contact Us Privacy Policy Terms of Use