Translate the page Printer this Page Email a Friend Newsletter Sign-Up Text Size: Sm Med Lg
Department of Consumer Affairs
             Facebook
             Instagram
             Twitter
             YouTube 
 
Get Adobe PDF Reader
 Adobe Acrobat Reader
(required to view PDFs)
DCA avèti Ayisyen k ap viv nan Nouyòk pou yo evite Mètdam Imigrasyon yo

Depatman Sekirite Enteryè (Department of Homeland Security) bay 18 mwa deziyasyon Estati Pwoteksyon Tanporè (TPS). Ayisyen san papye ki t ap viv Ozetazini nan dat 12 janvye 2010 oswa anvan dat sa a kapab kalifye pou TPS.

Èske w panse ou kalifye pou TPS?
DCA ankouraje ou pou pwoteje tèt ou kont biznis ki pa kalifye pou ede ou. Pou jwenn enfòmasyon ki kòrèk ak bon konsèy, pale sèlman avèk yon avoka ki gen repitasyon oswa pale avèk òganizasyon non-komèsyal ki gen avoka pami anplwaye yo.

Nòt: Minisipalite vil la, nan tèt ansanm avèk City University of New York ak òganizasyon kominotè yo, ofri sèvis aplikasyon TPS gratis nan mwa Fevriye a. Konnen plis sou sèvis aplikasyon pou TPS 

Pou jwenn enfòmasyon sou konsèy oswa èd gratis oswa ki pa koute chè nan zafè imigrasyon, rele Liy Èd Imigrasyon Nouyòk nan nimewo (800) 566-7636 or (212) 419-3737.

Pou jwenn yon rekòmandasyon avoka, kontakte Asosyasyon Bawo Avoka vil Nouyòk nan nimewo (212) 626-7373.

Jwenn fòm gratis pou TPS ak dènye enfòmasyon nan Sèvis Natiralizasyon ak Imigrasyon Etazini (USCIS) nan lang   Angle    Franse    Kreyòl

Konsèy
Jwenn enfòmasyon nan DCA sou fason pou pwoteje tèt ou kont mètdam yo nan zafè imigrasyon nan lang   Angle   Kreyòl

Plent
Rele 311 pou pote plent nan DCA sou yon biznis ki ofri sèvis imigrasyon. 311 kapab resevwa apèl nan plizyè lang diferan. Ou pa oblije fè konnen non ou oswa sitiyasyon imigrasyon ou pou kapab fè plent. Li de od 41 Exekitif Me A Bloomberg.

Ou kapab pote plent lan DCA sou entènèt oswa ou kapab telechaje lwa vil Nouyòk ki gouvène founisè sèvis imigrasyon yo.

Rele 311 oswa ale sou sit wèb www.courts.state.ny.us (Komite Disiplin Avoka/Komite Doleyans) pou pote plent konsènan yon avoka.